• ISSN: 2310-4104
  • ISSN-L: 2790-5799

Məqalələr

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ SAMUX RAYONUNDA BİTKİÇİLİK MƏHSULLARININ İSTEHSALI

1. Qurban İsa oğlu Əliyev, 2. Vaqif Adil oğlu Mirzaliyev

DOI:10.30546/2790-5799.1.2022.42-51

PDF

ARDIC MEYVƏSİNDƏN EFİR YAĞININ ALINMASI METODLARININ TƏDQİQİ

1. Aişə Baba Həsənova, 2. Aynurə Alışan Rəhimova, 3. Kəmalə Tahir Əliyeva, 4. Sevinc Hüseyn Abbasova

DOI:10.30546/2790-5799.1.2022.26-32

PDF

ŞƏRQ ALMASI MALUS ORIENTALIS UGLITZK. BİTKİSİNİN BİOEKOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ TOZCUQ DƏNƏLƏRİNİN MORFOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

1. İlahə Fizuli qızı Əliyeva, 2. Nərmin Nizami qızı Rzayeva

DOI:10.30546/2790-5799.1.2022.33-36

PDF

KƏND TƏSƏRRÜFATININ İSTİXANA QAZI EMİSSİYALARINA TƏSİRİ

Nəsirov Elçin Vaqif oğlu

DOI:10.30546/2790-5799.1.2022.117-124

PDF

ÜÇFAZALI VƏ BİRFAZALI KƏND ŞƏBƏKƏLƏRİNİN TƏHLİLİ

1. Mahir Manaf oğlu Bağırzadə, 2. Elçin Hamlet oğlu Atayev, 3. Rasim Nurəddin oğlu Paşayev

DOI:10.30546/2790-5799.1.2022.74-85

PDF


LİFLİ PAMBIQ ÇİYİDLƏRİNİN ÇEŞİDLƏNMƏSİ , DƏRMANLANMASI ÜÇÜN İNNOVATİV TEXNOLOGİYA , QURĞULARININ İŞLƏNMƏSİ

1. Şahlar Mahmud oğlu Babayev,, 2. İlyas Əhməd oğlu Vəliyev, 3. Təvəkkül Miriş oğlu İslamov, 4. İlham Əli oğlu İsgəndərov

DOI:10.30546/2790-5799.1.2022.52-60

PDF

AZƏRBAYCAN ARİD ZONA TORPAQLARININ WRB İLƏ ƏLAQƏSİ

Azad Qənbər oğlu İbrahimov

DOI:10.30546/2790-5799.1.2022.5-12

PDF
Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı sektorunun hesabına artımın əsas istiqamətləri

Hacıyeva Ruhiyyə Cəfər qızı

DOI:10.30546/2790-5799.1.2022.142-147

PDF

ДИНАМИКА УРОВНЯ НЕКОТОРЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В КРОВИ ОВЕЦ ПОД ДЕЙСТВИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ДОЗ НАФТАЛАНСКОЙ НЕФТИ

1. Ильгар Фархад оглы Гянджаев, 2. Улдуз Юнис кызы Сафарова, 3. Шафига Джахангир кызы Джафарова

DOI:10.30546/2790-5799.1.2022.37-41

PDFMALİYYƏ SİYASƏTİNİN NƏZƏRİ ASPEKTLƏRİ VƏ TƏNZİMLƏMƏ PROSESİNDƏ ROLU

1. Məhərrəm Cəlal Hüseynov, 2. Elçin Arif Salahov, 3. Rəfiqə Şahin Əliyeva

DOI:10.30546/2790-5799.1.2022.106-116

PDF

ƏMƏK RESURSLARININ İDARƏ EDİLMƏSİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ

Tahirova Gülçin Mərdan qızı

DOI:10.30546/2790-5799.1.2022.148-158

PDF

ABOUT ARTIFICIAL GROWING OF AFRICAN CATFISH - CLARIAS GARIEPINUS (BURCHELL, 1822) IN THE CONDITIONS OF AZERBAIJAN

1. Namiq Janeli Mustafayev, 2. Urfan Turan Turabov, 3. Sanam Zabit Ibrahimova, 4. Nicat Valeh Hummetli, 5. Nailə İnayət Qarayeva, 6. İlham Əlibaba Aliyev, 7. Xasafat Mahammad Safarov

DOI:10.30546/2790-5799.1.2022.20-25

PDF

INFLUENCE OF DIFFERENT SOWING METHODS, FERTILIZER RATES, PINCHING AND HARVESTING TERMS ON THE NUMBER

1. Nizami Yaqub Seyidaliev, 2. Xaliq Qurban Xalilov, 3. Mammadova Zaman Mina

DOI: 10.30546/2790-5799.1.2022.13-19

PDF

Aqrar Elm Institutları