• ISSN: 2310-4104
  • ISSN-L: 2790-5799PDF

30:09:2022

Müəllif : Ələkbərova Məhsəti Mikayıl

DOİ : DOI:10.30546/2790-5799.2.2022.5-11

Jurnalın nömrəsi : 2022-3

Mıqalənin jurnalda səhifəsi 5-11

Tədqiqatın adı: Bayanşirə süfrə üzüm sortunun ampelodiskriptor və biomorfoloji xüsusiyyətlərinin tədqiqi

Tədqiqatın məqsədi :
Son dövürdə digər qiymətli kənd təsərrüfatı bitkiləri ilə yanaşı, üzüm genotiplərinin də məlumat bazasının yaradılması böyük aktuallıq kəsb edir. Üzümün məlumat bazasında isə sortöyrənmə, introduksiya və seleksiya işləri üçün daha əhəmiyyət kəsb edən əlamət və xüsusiyyətlər haqqında məlumatlar toplanaraq, informasiyanın mərkəzləşdirilməsidir.

Tədqiqatın metodologiyası :
Hazırda respublikalarda müxtəlif morfoloji əlamətlərə malik olan V.vinifera növünə aid olan üzüm sortları A.V. Daşkeviç və M.L. Lazarevski üsulları ilə təyin edilir. Beynəlxalq Üzüm və Şərab Təşkilatının (OİV) üzüm klassifikatorları tərəfindən yabanı və mədəni üzümün morfogenetik, biomorfoloji xüsusiyyətlərinin rəqəmsal təsviri hazırlanmışdır. Biz də tədqiqat işimizi qeyd edilən metodikalara əsaslanaraq aparmışıq.

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti :
Üzüm sortlarının düzgün təyin edilməsi aborigen sortların müvafiq regionlara məxsus olmasının aşkar edilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir və sortlarının perspektivliyinin qiymətləndirilməsini asanlaşdırır.

Tədqiqatın nəticələri :
Bayanşirə süfrə üzüm sortunun ampeloqrafik təsviri verilmişdir. Bu zaman Dövlət Sort Sınaq Komissiyasına təqdim olunmuş üzüm sortlarının patentləşdirilməsi üçün, yaxud sort namizədlərinin təsvirində istifadə edilən ən azı 44 əlamət təsvir edilərək kodlaşdırılmışdır.

Tədqiqatın elmi yeniliyi :
Klassik ampeloqrafik üsullardan və rəqəmsal kodlaşmadan istifadə edərək ampelodeskriptor xüsusiyyətləri təsvir edilmişdir.

Açar sözlər : Uvaloji ampelodiskriptor ampeloqrafik fenoloji müşahidə biomorfoloji

30:09:2022

Автор : Ələkbərova Məhsəti Mikayıl

DOİ DOI:10.30546/2790-5799.2.2022.5-11

Номер журнала : 2022-3

Страници статьи в журнале : 5-11

Название исследования :
ИЗУЧЕНИЕ АМПЕЛОДИСКРИПТОРА И БИОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ СОРТА ВИНОГРАДА СТОЛОВОГО БАЯНШИРА

Цель исследования :
В последнее время наряду с другими ценными сельскохозяйственными культурами, большую актуальность приобретает создание базы данных генотипов винограда. Сбор информации о признаках и характеристиках, которые имеют большее значение в сортоизучении, интродукции и селекции в базу данных винограда, является централизацией информации.

Методология исследования :
В настоящее время большинстве странах мира, различные морфологические признаки виноградной культуры, относящиеся к виду V.Vinifera определяются методами А.В. Дашкевича и М.Л.Лазаревского. Классификаторами Международных организаций винограда и вина (ВИЧ) разработана цифровое описание морфогенетических, биоморфологических свойств дикого и культурного винограда. Мы также провели нашу исследовательскую работу на основе упомянутых методик

Важность исследовательского приложения :
Правильное определение сортов винограда имеет важное значение для определения принадлежности аборигенных сортов к соответствующим регионам и облегчает оценку перспективности их сортов.

Результаты исследования :
Приведено ампелографическое описание сорта столового винограда Баяншире. При этом для патентования сортов винограда, представленных в Государственную сортоиспытательную комиссию, или при описании кандидатов в сорта, было описано и кодифицировано не менее 44 признаков.

Научная новизна исследования :
Характеристики ампелодескриптора описаны с использованием классических ампелографических методов и цифрового кодирования.

Ключевые слова : продовольственная безопасность сельское хозяйство глобализация производство предложение

30:09:2022

Author : Ələkbərova Məhsəti Mikayıl

DOİ DOI:10.30546/2790-5799.2.2022.5-11

Number of journal : 2022-3

Page of article in journal : 5-11

Title of the research :
STUDY OF AMPELODİSCRİPTOR AND BİOMORPHOLOGİCAL FEATURES OF BAYANSHİRA TABLE GRAPE VARİETY

The purpose of the research :
Recently, along with other valuable agricultural crops, the creation of a database of grape genotypes has become more relevant. Collecting information about traits and characteristics that are of greater importance in variety research, introduction and selection in the database of grapes is the centralization of information.

The methodology of the research :
Currently, in most countries of the world, various morphological signs of grape culture related to the species V.Vinifera are determined by the methods of A.V. Dashkevich and M.L.Lazarevsky. The classifiers of the International Organizations of Grapes and Wine (HIV) have developed a digital description of the morphogenetic, biomorphological properties of wild and cultivated grapes. We also conducted our research work based on the mentioned techniques.

The practical importance of the research :
The correct identification of grape varieties is important for determining the affiliation of indigenous varieties to the relevant regions and facilitates the assessment of the prospects of their varieties.

The results of the research :
An ampelographic description of the Bayanshiree table grape variety is given. At the same time, at least 44 signs were described and codified for patenting grape varieties submitted to the State Variety Testing Commission, or when describing candidates for varieties.

The scientific novelty of research :
The characteristics of the ampelodescriptor are described using classical ampelographic methods and digital coding.

Keywords : uvalological ampelodiscriptive ampelographic phenological biomorphological features