• ISSN: 2310-4104
  • ISSN-L: 2790-5799PDF

26:09:2022

Müəllif : Muradov Rahil Cabbar

DOİ : DOI:10.30546/2790-5799.2.2022.100-105

Jurnalın nömrəsi : 2022-3

Mıqalənin jurnalda səhifəsi 100-105

Tədqiqatın adı: Aqrar sahədə subsidiyalaşma maliyyə dəstəyinin tərkib hissəsi kimi

Tədqiqatın məqsədi :
İstehsalçıların daha səmərəli fəaliyyəti üçün əlverişli mühit yaratmağı, yüksək keyfiyyətli və ixrac yönümlü istehsalı stimullaşdırmağı, məhsulların rəqabət qabiliyyətini artırmağa istiqamətlənir. Bu baxımdan tədqiqatın əsas məqsədi subsidyalaşmanın aqrar sahədə maliyyə dəstəyinin əsas tərkib hissəsi kimi rolunun öyrənilməsindən ibarətdir.

Tədqiqatın metodologiyası :
Tədqiqat prosesində müşahidə, iqtisadi statistik, analitik təhlil, sintez, müqayisə və dinamik inkişaf metodlarından istifadə edilmişdir

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti :
Aqrar subyektlərin maliyyə resursları ilə təmin olunma səviyyəsi istehsal potensialının inkişafını şərtləndirdiyindən təsərrüfatçılıq fəaliyyəti və maliyyə resurslarına olan tələb arasındakı asılılığa xüsusi diqqət yetirilməlidir. Bu amil, aqrar sahəyə dövlətin maliyyə dəstəyinin, o cümlədən subsidiya mexanizmindən istifadənin zəruriliyini təsdiq edir.

Tədqiqatın nəticələri :
Bazar münasibətləri şəraitində aqrar sənaye kompleksi sistemində təsərrüfat mexanizminin mahiyyətinin, məzmununun və quruluşunun aşkarlaması və tamamlaması; bazar şəraitində kənd təsərrüfatının inkişafına iqtisadi tənzimləmə və dəstək üzrə yerli və xarici təcrübənin ümumiləşdirməsi; sosial yönümlü bazar iqtisadiyyatının formalaşması şəraitində bölgədə kənd təsərrüfatının iqtisadi tənzimlənməsinin xüsusiyyətlərinin müəyyənləşdirməsi:

Tədqiqatın elmi yeniliyi :
Hazırda maliyyə yardımı ilə yanaşı, kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına informasiya, hüquqi, innovasiya, marketinq və digər dəstəkləyici tədbirlərə də ehtiyac var. Nəzərə almaq vacibdir ki, bu cür maarifləndirici və təşviqedici tədbirlər, kənd təsərrüfatı müəssisələrinin dövlət dəstəyi istiqamətli maliyyə vəsaitlərindən daha səmərəli istifadə etmələrinə əhəmiyyətli dərəcədə müsbət təsir göstərir.

Açar sözlər : maliyyə dəstəyi, subsidiya, kredit, investisiya, tənzimlənmə

26:09:2022

Автор : Muradov Rahil Cabbar

DOİ DOI:10.30546/2790-5799.2.2022.100-105

Номер журнала : 2022-3

Страници статьи в журнале : 100-105

Название исследования :
СУБСИДИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ

Цель исследования :
Он направлен на создание благоприятных условий для более эффективной деятельности производителей, стимулирование производства качественной и экспортоориентированной продукции, повышение конкурентоспособности продукции. В связи с этим основной целью исследования является изучение роли субсидирования как основного компонента финансовой поддержки в агропромышленном комплексе.

Методология исследования :
В процессе исследования использовались методы наблюдения, экономической статистики, аналитического анализа, синтеза, сравнения и динамического развития.

Важность исследовательского приложения :
поскольку уровень финансовых ресурсов сельскохозяйственных субъектов определяет развитие производственного потенциала, особое внимание следует обратить на зависимость между экономической активностью и потребностью в финансовых ресурсах. Этот фактор подтверждает необходимость государственной финансовой поддержки аграрного сектора, в том числе с использованием механизма субсидирования.

Результаты исследования :
выявление и уточнение сущности, содержания и структуры хозяйственного механизма в системе агропромышленного комплекса в условиях рыночных отношений; обобщение отечественного и зарубежного опыта экономического регулирования и поддержки развития сельского хозяйства в рыночных условиях; определение особенностей экономического регулирования сельского хозяйства региона в условиях формирования социально ориентированной рыночной экономики.

Научная новизна исследования :
В настоящее время помимо финансовой помощи сельхозпроизводителям необходимы информационные, правовые, инновационные, маркетинговые и другие меры поддержки. Важно учитывать, что подобные воспитательно-пропагандистские мероприятия оказывают существенное положительное влияние на более эффективное использование сельскохозяйственными предприятиями финансовых ресурсов государственной поддержки.

Ключевые слова : финансовая поддержка, субсидия, кредит, инвестиции, регулирование

26:09:2022

Author : Muradov Rahil Cabbar

DOİ DOI:10.30546/2790-5799.2.2022.100-105

Number of journal : 2022-3

Page of article in journal : 100-105

Title of the research :
Subsidization of financial support as the constituent in the agricultural sector

The purpose of the research :
It is aimed at creating favorable conditions for more efficient activities of manufacturers, stimulating the production of high-quality and export-oriented products, and increasing the competitiveness of products. In this regard, the main goal of the study is to study the role of subsidies as the main component of financial support in the agro-industrial complex.

The methodology of the research :
The theoretical and methodological basis of the study is the scientific and theoretical concepts of the classical and neoclassical schools of the world, decrees and orders of the President of the Republic of Azerbaijan on the development and regulation of the national economy, legislative acts adopted by the Milli Majlis of the Republic of Azerbaijan in this area, the work of foreign and republican economists.

The practical importance of the research :
Since the level of financial resources of agricultural entities determines the development of productive potential, special attention should be paid to the relationship between economic activity and the need for financial resources. This factor confirms the need for state financial support for the agricultural sector, including through the use of a subsidy mechanism.

The results of the research :
Identification and clarification of the essence, content and structure of the economic mechanism in the system of the agro-industrial complex in the conditions of market relations; generalization of domestic and foreign experience of economic regulation and support for the development of agriculture in market conditions; determination of the features of economic regulation of agriculture in the region in the conditions of the formation of a socially oriented market economy.

The scientific novelty of research :
Currently, in addition to financial assistance, agricultural producers need information, legal, innovative, marketing and other support measures. It is important to take into account that such educational and promotional activities have a significant positive impact on the more efficient use of financial resources of state support by agricultural enterprises.

Keywords : financial support, subsidy, credit, investment, regulation