• ISSN: 2310-4104
  • ISSN-L: 2790-5799PDF

23:09:2022

Müəllif : Əliyeva Rübabə Hilal

DOİ : DOI:10.30546/2790-5799.2.2022.95-99

Jurnalın nömrəsi : 2022-3

Mıqalənin jurnalda səhifəsi 95-99

Tədqiqatın adı: TƏHLÜKƏSIZ VƏ SAĞLAM QIDA MƏHSULLARININ DAVAMLI TƏDARÜKÜNÜN TƏMIN EDILMƏSI

Tədqiqatın məqsədi :
Son illərdə keyfiyyətli qida məhsulları ilə təminat aktual problemə çevrilib. Bu araşdırmanın məqsədi qida məhsullarının təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə töhfə vermək və əhalinin təhlükəsiz və sağlam qida məhsulları ilə davamlı təmin edilməsidir.

Tədqiqatın metodologiyası :
Bu araşdırma iqlimdə və qlobal istehsalda istehlakçılar üçün mənfi nəticələrə səbəb olan dəyişikliklər nəzərdən keçirilir.

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti :
Qida məhsullarının keyfiyyətinin artırılması məqsədilə istehsalçılar müvafiq metodlardan istifadə etməlidirlər.

Tədqiqatın nəticələri :
Araşdırmaya görə, keyfiyyətsiz məhsullardan istifadənin nəticəsində insanın səhhətinin pisləşməsinə, immunitetinin zəifləməsinə, xroniki xəstəliklərin ağırlaşmasına gətirib çıxarır ki, bu isə bir çox xəstəliklərin yaranmasına səbəb olan risk faktorudur.

Tədqiqatın elmi yeniliyi :
Keyfiyyətsiz qida məhsulları məsələsinin həllinə dövlət səviyyəsində qida istehsalına nəzarətin gücləndirilməsi, istehsal proseslərinin avtomatlaşdırılması və robotlaşdırılmasının tətbiqi ilə yanaşılmalıdır.

Açar sözlər : qida məhsulları, kontaminantlar, qida təhlükəsizliyi, qidalanma, sağlam qida

23:09:2022

Автор : Əliyeva Rübabə Hilal

DOİ DOI:10.30546/2790-5799.2.2022.95-99

Номер журнала : 2022-3

Страници статьи в журнале : 95-99

Название исследования :
УСТОЙЧИВОЕ СНАБЖЕНИЕ БЕЗОПАСНЫМИ И ЗДОРОВЫМИ ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ

Цель исследования :
За последние годы обеспечение качественными продуктами питания становится все более актуальной проблемой. Целью данного исследования является стремление внести реальный вклад в обеспечение безопасности пищевых продуктов и устойчивое снабжение населения безопасными и здоровыми продуктами питания.

Методология исследования :
В рамках данного исследования рассматриваются изменения, происходящие в климате и в мировом производстве, приводящие к негативным последствиям для потребителей.

Важность исследовательского приложения :
В целях повышения качества продуктов питания производителям необходимо применять соответствующие методы.

Результаты исследования :
По данным исследования, последствием употребления некачественной продукции приводит к тому, что у человека ухудшается здоровье, ослабевает иммунитет, обостряются хронические заболевания, что является фактором риска, провоцирующим множество заболеваний.

Научная новизна исследования :
К решению задачи некачественных продуктов питания необходимо подходить на государственном уровне путем усиления контроля над производством продуктов питания и внедрения автоматизации и роботизации производственных процессов.

Ключевые слова : продукты питания, контаминанты, безопасность продуктов питания, питание, здоровая еда

23:09:2022

Author : Əliyeva Rübabə Hilal

DOİ DOI:10.30546/2790-5799.2.2022.95-99

Number of journal : 2022-3

Page of article in journal : 95-99

Title of the research :
ENSURING A SUSTAINABLE SUPPLY OF SAFE AND HEALTHY FOOD

The purpose of the research :
Quality food supply has become an increasingly urgent issue in recent years. The aim of this study is to make a real contribution to food safety and to ensuring a sustainable supply of safe and healthy food.

The methodology of the research :
This investigation examines the changes taking place in the climate and in global production, with their negative consequences for consumers.

The practical importance of the research :
As a measure for improving food quality, there is a need for food producers to adopt the right practices.

The results of the research :
Survey showed that the result of long-term ingestion of poor-quality food causes the immunity in the human body to weaken, and chronic diseases intensify, leading to a risk factor that provokes a multitude of diseases.

The scientific novelty of research :
It is necessary to deal with the problem of low-quality food at the national level through increasing control over food production and introducing automation and robotization of production processes.

Keywords : foodstuffs, contaminants, food safety, nutrition, healthy food