• ISSN: 2310-4104
  • ISSN-L: 2790-5799PDF

02:09:2022

Müəllif : Məmmədzadə Tural Tahir

DOİ : DOI:10.30546/2790-5799.2.2022.85-89

Jurnalın nömrəsi : 2022-3

Mıqalənin jurnalda səhifəsi 85-89

Tədqiqatın adı: DAYANIQLI İQTİSADİ İNKİŞAF NƏZƏRİYYƏSİNİN TARİXİ, ELMİ-NƏZƏRİ VƏ METODOLOJİ ƏSASLARI

Tədqiqatın məqsədi :
Tədqiqatın əsas məqsədi çağdaş dayanıqlı inkişaf konsepsiyasının nəzəri-metodoloji əsaslarını milli iqtisadiyyatın inkişafının əhalinin həyat keyfiyyətinə təsirini açıqlamaqdan ibarətdir.

Tədqiqatın metodologiyası :
Tədqiqatın metodik əsasları yerli, Türkiyə və xarici ölkə mütəxəssislərinin elmi araşdırmaları, o cümlədən dayanıqlı iqtisadi inkişaf konsepsiyasının formalaşdırılmasının problemlərinə həsr olunmuş işlərdir.

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti :
Məqalədə dayanıqlı inkişaf anlayışının tarixi, onun tədqiqinin klassik iqtisadçıların əsərlərindəki yeri və rolu araşdırılmış, dayanıqlı inkişafın nəzəri konsepsiya kimi iqtisad elminə daxil olması, onun qlobal dünya tələbatına çevrilməsi istiqamətində həyata keçirilən layihələr haqqında araşdırmalar aparılmışdır.

Tədqiqatın nəticələri :
Dayanıqlı inkişaf və dayanıqlı iqtisadi inkişafa bir sistem kimi yanaşılmışdır. Araşdırmada həmçinin dayanıqlı inkişaf sözünün mənası, yaranma mənbəyi, müasir dövrdə onun hansı mənanı kəsb etməsi, bu terminə verilən təriflər haqqında ümumi məlumatlar da nəzərdən keçirilmişdir.

Tədqiqatın elmi yeniliyi :
Dayanıqlı inkişaf və dayanıqlı iqtisadi inkişafa bir sistem kimi yanaşılmışdır.

Açar sözlər : Dayanıqlı inkişaf, ekologiya, cəmiyyət, iqtisadiyyat, sənaye, konsepsiya, torpaq, meşə.

02:09:2022

Автор : Məmmədzadə Tural Tahir

DOİ DOI:10.30546/2790-5799.2.2022.85-89

Номер журнала : 2022-3

Страници статьи в журнале : 85-89

Название исследования :
ИСТОРИЧЕСКИЕ, НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕОРИИ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Цель исследования :
Основной целью исследования является определение теоретико-методологических основ концепции современного устойчивого развития, объяснение роли финансовых механизмов в развитии национальной экономики и качества жизни населения.

Методология исследования :
Методологическую основу исследования составляют научные исследования и достижения отечественных, турецких и зарубежных специалистов, а также работа над проблемами формирования концепции устойчивого экономического развития.

Важность исследовательского приложения :
В статье рассматривается история возникновения концепции устойчивого развития, место и роль ее исследования в трудах экономистов-классиков. В статье также исследуются проекты, реализуемые в сфере экономического развития, как теоретическая концепция устойчивого развития, его превращение в глобальный механизм.

Результаты исследования :
Устойчивое развитие и устойчивое экономическое развитие рассматриваются как система. В исследовании также рассмотрено значение слова «устойчивое развитие», его источник, его значение в современности и общие сведения об определении этого термина

Научная новизна исследования :
Устойчивое развитие и устойчивое экономическое развитие рассматриваются как система.

Ключевые слова : Устойчивое развитие, экология, общество, экономика, промышленность, концепция, земля, лес.

02:09:2022

Author : Məmmədzadə Tural Tahir

DOİ DOI:10.30546/2790-5799.2.2022.85-89

Number of journal : 2022-3

Page of article in journal : 85-89

Title of the research :
HISTORY, SCIENTIFIC-THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FUNDAMENTALS OF THE THEORY OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT

The purpose of the research :
The main purpose of the research is to determine the theoretical and methodological basis of the concept of modern sustainable development, to explain the role of financial mechanisms in the development of the national economy and the quality of life of the population.

The methodology of the research :
The methodological basis of the research is the scientific research and achievements of local, Turkish and foreign experts, as well as the work on the problems of forming the concept of sustainable economic development.

The practical importance of the research :
The article examines the history of the concept of sustainable development, the place and role of its research in the works of classical economists. The article also researches the projects implemented in the field of economic development as a theoretical concept of sustainable development, its transformation into a global mechanism.

The results of the research :
Sustainable development and sustainable economic development are approached as a system. The study also considered the meaning of the word sustainable development, its source, its meaning in modern times, and general information about the definition of this term.

The scientific novelty of research :
Sustainable development and sustainable economic development are approached as a system.

Keywords : Sustainable development, ecology, society, economy, industry, concept, land, forest.