• ISSN: 2310-4104
  • ISSN-L: 2790-5799PDF

14:08:2022

Müəllif : Zeynallı Elay Cəlal

DOİ : DOI:10.30546/2790-5799.2.2022.38-55

Jurnalın nömrəsi : 2022-3

Mıqalənin jurnalda səhifəsi 38-55

Tədqiqatın adı: ОЦЕНКА АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ СОГЛАСНО МСФО

Tədqiqatın məqsədi :
Müəssisənin maliyyə vəziyyətinin təhlili, qiymətləndirilməsi, maliyyə vəziyyətinin arzuolunmaz dəyişikliklərinin səbəblərinin vaxtında aşkarlanması və aradan qaldırılması, dövriyyənin, likvidliyin və ödəmə qabiliyyətinin artırılması imkanlarının aşkara çıxarılmasıdır.

Tədqiqatın metodologiyası :
Maliyyə vəziyyətinin təhlili zamanı, maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat (balans hesabatı), MHBS 1 "Maliyyə hesabatlarının təqdimatı", mühasibat uçotunun prinsiplərinə və mövcud qanunvericiliyə uyğunluq, mühasibat sənədlərinin mühafizəsinin təmin edilməsi, nəzarət aktivlərin vəziyyəti və hərəkəti.

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti :
Real göstəricilər əsasında ("Göygöl Şərab" ASC, "Neon" MMC). "Gəncə Şərab" ASC, "Gəncə Dəyirman" MMC ) maliyyə vəziyyəti təhlil edilmiş, onların yaxşılaşdırılması üçün istiqamətlər müəyyənləşdirilmişdir.

Tədqiqatın nəticələri :
Yuxarıda göstərilən məqsədlərə nail olmaq üçün BMHS əsasında maliyyə təhlilinin nəzəri-metodoloji və tətbiqi istiqamətləri təqdim edilmiş, həmçinin maliyyə təhlilinin müasir dövrün tələblərinə uyğun aparılmasının bir sıra mühüm məqamları vurğulanır.

Tədqiqatın elmi yeniliyi :
Maliyyə təhlilinin məlumat bazası öyrənilmiş, baza elementlərinin və analitik imkanların müqayisəsi aparılmış, müxtəlif elementlərin qiymətləndirilməsi aparılmış, həmçinin maliyyə vəziyyətinin və nəticələrinin təhlilinin məqsəd və vəzifələri dəqiqləşdirilmiş, həmçinin balans hesabatının MHBS-nın tələblərinə uyğun olaraq etibarlılığının qiymətləndirilməsi aparılmışdır.

Açar sözlər : Analitik balans, Dövriyyə, Ödəmə qabiliyyəti, Likvidlik, Biver Əmsalı

14:08:2022

Автор : Zeynallı Elay Cəlal

DOİ DOI:10.30546/2790-5799.2.2022.38-55

Номер журнала : 2022-3

Страници статьи в журнале : 38-55

Название исследования :
ОЦЕНКА АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ СОГЛАСНО МСФО

Цель исследования :
Анализ финансового состояния предприятия, оценка, своевременное выявление и устранение причин нежелательных изменений финансового состояния, выявление возможностей повышения оборачиваемости, ликвидности и платежеспособности.

Методология исследования :
при анализе финансового положения, несомненно, используется отчет о финансовом состоянии (балансовая отчетность), МСФО 1 «Представление финансовой отчетности», соответствие принципам бухгалтерского учета и действующего законодательства, обеспечение защиты бухгалтерских документов, контроль за состоянием и движением активов и т. д.

Важность исследовательского приложения :
На основе реальных показателей (ОАО «Гейгель Шараб», ООО «НЕОН». ОАО «Гянджа Шараб», ООО «Гянджа Даирман» ) было анализировано финансовое положение, а также определено направления для их улучшения.

Результаты исследования :
Представлены теоретико-методологические и прикладные направления финансового анализа на основе МСФО для достижения вышепоставленных целей, а также подчеркивается ряд важных моментов проведения финансового анализа в соответствии с требованиями современной эпохи.

Научная новизна исследования :
Изучена информационная база финансового анализа, проведено сравнение элементов базы и аналитических возможностей, проведена оценка различных элементов, а также уточнены цели и задачи анализа финансового положения и результатов, а также проведена оценка надежности балансовой отчетности в соответствии с требованиями МСФО.

Ключевые слова : Аналитический баланс, Оборачиваемость, Платежеспособность, Ликвидность, коэффициент Бивера

14:08:2022

Author : Zeynallı Elay Cəlal

DOİ DOI:10.30546/2790-5799.2.2022.38-55

Number of journal : 2022-3

Page of article in journal : 38-55

Title of the research :
ASSESSMENT OF THE ANALYSIS OF THE FINANCIAL CONDITION OF THE ENTERPRISE ACCORDING TO IFRS

The purpose of the research :
To analyze the financial condition of the enterprise, assess, timely identify and eliminate the causes of undesirable changes in the financial condition, identify opportunities to increase turnover, liquidity and solvency.

The methodology of the research :
Analyzing the financial position, of course, the statement of financial position (balance sheet), IFRS 1 "Presentation of financial statements", compliance with the principles of accounting and current legislation, ensuring the protection of accounting documents, control over the condition and movement of assets

The practical importance of the research :
Based on real indicators (OJSC "Goygol Sharab", LLC "NEON". OJSC "Ganja Sharab", LLC "Ganja Dairman"), the financial situation was analyzed, and directions for their improvement were identified.

The results of the research :
The theoretical, methodological and applied areas of financial analysis based on IFRS to achieve the above goals are presented, and a number of important points of financial analysis in accordance with the requirements of the modern era are emphasized.

The scientific novelty of research :
The information base of financial analysis was studied, the elements of the base and analytical capabilities were compared, various elements were evaluated, and the goals and objectives of the analysis of the financial position and results were clarified, and the reliability of the balance sheet was assessed in accordance with the requirements of IFRS.

Keywords : Analytical balance, Turnover, Solvency, Liquidity,