• ISSN: 2310-4104
  • ISSN-L: 2790-5799PDF

27:06:2022

Müəllif : Əliyeva İlahə Fizuli

DOİ : DOI:10.30546/2790-5799.1.2022.33-36

Jurnalın nömrəsi : 2022-2

Mıqalənin jurnalda səhifəsi 33-36

Tədqiqatın adı: ŞƏRQ ALMASI MALUS ORIENTALIS UGLITZK. BİTKİSİNİN BİOEKOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ TOZCUQ DƏNƏLƏRİNİN MORFOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Tədqiqatın məqsədi :
Bitkilərin məhsuldarlığı onların sağlam toxum istehsal etmə qabiliyyətini müəyyənləşdirir və yumurta hüceyrələrin və tozcuğun məhsuldarlığı ilə müəyyən edilir. Fertilliyi yoxlamaq ehtiyacı əsasən hibrid toxumlardan nümunə alarkən seleksiya işlərində yaranır.

Tədqiqatın metodologiyası :
Tədqiqat şərq alması növünün tozuq dənələri üzərində aparılıb.Tədqiq edilən növüçün tam palinomorfoloji təsvir verilib.

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti :
Reproduktiv biologiya məlumatları, generativ quruluşların meydana gəlməsi və təşkili, bitkilərdə tozlanma, gübrələmə və toxum əmələgəlmə mexanizmləri ilə əlaqədar bir sıra suallara cavab verməyə və toxum məhsuldarlığının aşağı olmasının səbəblərini müəyyən etməyə imkan verir

Tədqiqatın nəticələri :
Meyvə bitkilərinin öz məhsuldarlıq dərəcəsinin, yəni çiçəklər eyni növ tozcuqla tozlandıqda uğurla meyvə vermək və yaxşı məhsul vermək qabiliyyətinin öyrənilməsi meyvə əkinlərinin məhsuldarlığını artırmaq üçün böyük əhəmiyyətə malikdir.

Tədqiqatın elmi yeniliyi :
Kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığının artırılması, seleksiya proqramlarının hazırlanması və həyata keçirilməsi reproduktiv biologiya sahəsində aparılan tədqiqatlar olmadan mümkün deyil. Ona görə, yüksək müasir elmi səviyyədə fundamental və tətbiqi tədqiqatlar aparmaq qabiliyyətinə malik peşəkar kadrların hazırlanması qarşımıza qoyulan əsas məsələlərdən biridir

Açar sözlər : Malus orientalis tozcuq mayalanma fertillik

27:06:2022

Автор : Əliyeva İlahə Fizuli

DOİ DOI:10.30546/2790-5799.1.2022.33-36

Номер журнала : 2022-2

Страници статьи в журнале : 33-36

Название исследования :
БИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЯБЛОНИ ВОСТОЧНОЙ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЫЛЬЦЕВЫХ ЗЕРЕН

Цель исследования :
Продуктивность растений определяется их способностью давать здоровые семена и определяется продуктивностью яйцеклеток и пыльцы. Необходимость проверки фертильности возникает в основном в селекционной работе при отборе гибридных семян.

Методология исследования :
Исследования проводились на пыльцевых зернах яблони восточной. На основании анализов дано полное палиноморфологическое описание пыльцевых зерен

Важность исследовательского приложения :
Данные репродуктивной биологии позволяют ответить на ряд вопросов, связанных с формированием и организацией генеративных структур, механизмами опыления, оплодотворения и семенообразования у растений, установить причины низкой семенной продуктивности

Результаты исследования :
Изучение продуктивности плодовых растений, т. е. способности цветков успешно плодоносить и давать хороший урожай при опылении однотипной пыльцой, имеет большое значение для повышения продуктивности плодовых культур

Научная новизна исследования :
Повышение урожайности, разработка и реализация селекционных программ невозможны без исследований в области репродуктивной биологии. Поэтому одной из основных задач является подготовка специалистов, способных проводить фундаментальные и прикладные исследования на высоком современном научном уровне.

Ключевые слова : Malus orientalis пыльца оплодотворение фертильность

27:06:2022

Author : Əliyeva İlahə Fizuli

DOİ DOI:10.30546/2790-5799.1.2022.33-36

Number of journal : 2022-2

Page of article in journal : 33-36

Title of the research :
BIOECOLOGICAL FEATURES OF THE MALUS ORIENTALIS UGLITZK, AND MORPHOLOGICAL FEATURES OF POLLEN GRAINS

The purpose of the research :
The productivity of plants is determined by their ability to produce healthy seeds and is determined by the productivity of egg cells and pollen. The need to test fertility arises mainly in breeding work when selecting hybrid seeds.

The methodology of the research :
The studies were carried out on pollen grains of the Oriental apple tree. Based on the analyzes, a complete palynomorphological description of pollen grains is given

The practical importance of the research :
Reproductive biology data make it possible to answer a number of questions related to the formation and organization of generative structures, the mechanisms of pollination, fertilization and seed formation in plants, and to establish the causes of low seed productivity.

The results of the research :
The study of the productivity of fruit trees, that is, the ability of flowers to successfully bear fruit and give good yields when pollinated with pollen of the same type, is of great importance for increasing the productivity of fruit crops

The scientific novelty of research :
Increasing yields, and developing and implementing breeding programs are impossible without research in the field of reproductive biology. Therefore, one of the main tasks is to train specialists capable of conducting fundamental and applied research at a high modern scientific level.

Keywords : Malus orientalis pollen fertilization fertility