• ISSN: 2310-4104
  • ISSN-L: 2790-5799PDF

27:06:2022

Müəllif : Nasirov Elchin Vaqif

DOİ : DOI:10.30546/2790-5799.1.2022.117-124

Jurnalın nömrəsi : 2022-2

Mıqalənin jurnalda səhifəsi 117-124

Tədqiqatın adı: KƏND TƏSƏRRÜFATININ İSTİXANA QAZI EMİSSİYALARINA TƏSİRİ

Tədqiqatın məqsədi :
Son illərdə ətraf mühitin çirklənməsi və bu çirklənməyə səbəb olan əsas amillərin müəyyən edilməsi mühüm məsələyə çevrilmişdir. Bu tədqiqatın əsas məqsədi kənd təsərrüfatı sektorundakı fəaliyyətlərlə istixana qazları arasındakı əlaqəni incələməkdir.

Tədqiqatın metodologiyası :
Tədqiqatda dünya və və Azərbaycan üzrə karbon dioksid və metan qazı üçün 1990-2018, azot oksid qazı üçün isə 2000-2018-ci illər üzrə FAOSTAT, Dünya Bankı (World Development Indicators-WDI) və Climate Watch məlumat bazalarından əldə edilmiş illik məlumatlardan istifadə edilmişdir.

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti :
Tədqiqat işinin nəticələrinin günümüzün ən aktual mövzusu olan iqlim dəyişikliyinin bir parçası olan kənd təsərrüfatının atmosfer çirklənməsinə təsirini araşdıran qurumlara əsaslandırılmış idarəetmə qərarları qəbul edilməsində faydalı olacağı düşünülür.

Tədqiqatın nəticələri :
Aparılan çalışmanın nəticəsi olaraq aqrar sahədə atmosfer çirklənməsinə daha çox hansı fəaliyyətlərin təsirinin olduğu həm climate watch həm də faostat bazalarından alınmış illik məlumatlar vasitəsi ilə aşkarlanmışdır

Tədqiqatın elmi yeniliyi :
Aqrar sahədə aparılan işlərin atmosfer çirklənməsi üzərindəki təsirini araşdıran çalışmaların sayı olduqca azdır. Bu anlamda aparılan tədqiqatın həm müvafiq mövzuda aparılacaq gələcək tədqiqatlar üçün bir yol xəritəsi olacağı həm də bu sahədə mövcud olan ədəbiyyatlara bir qatqısının olacağı düşünülür

Açar sözlər : Azərbaycan kənd təsərrüfatı istixana qazları karbon dioksid metan azot oksid

27:06:2022

Автор : Nasirov Elchin Vaqif

DOİ DOI:10.30546/2790-5799.1.2022.117-124

Номер журнала : 2022-2

Страници статьи в журнале : 117-124

Название исследования :
ПОСЛЕДСТВИЯ ВЛИЯНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА ВЫБРОСЫ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ

Цель исследования :
За последние годы загрязнение окружающей среды и выявление основных факторов, приводящих к этому загрязнению, превратились в важнейшую тему. В данном исследовании целью является изучение взаимосвязи между деятельностью в сельскохозяйственном секторе и парниковыми газами

Методология исследования :
При проведении исследования использовались ежегодные данные из баз данных FAOSTAT, Всемирного банка ( Показатели Мирового Развития-WDI) и Климатической Службыпо двуокиси углерода, метану и оксиды азота.

Важность исследовательского приложения :
Полученные результаты исследования, вероятно, пригодятся органам, принимающим решения, которые изучают влияние сельского хозяйства на загрязнение воздуха

Результаты исследования :
Благодаря проведенному исследованию было выяснено, какие виды деятельности оказывают наиболее значительное влияние на загрязнение воздуха в сельскохозяйственном секторе.

Научная новизна исследования :
Существуют очень мало исследований, изучающих вопросы о воздействии сельскохозяйственной деятельности на загрязнение воздуха. По этой причине данное исследование представляет собой как пример для дальнейших исследований по данной теме, так и вклад в существующую литературу в этой сфере

Ключевые слова : Азербайджан сельское хозяйство парниковые газы двуокись углерода метан оксиды азота

27:06:2022

Author : Nasirov Elchin Vaqif

DOİ DOI:10.30546/2790-5799.1.2022.117-124

Number of journal : 2022-2

Page of article in journal : 117-124

Title of the research :
THE IMPACT OF AGRICULTURE ON GREENHOUSE GAS EMISSIONS

The purpose of the research :
In recent years, environmental pollution and identifying the main factors that cause this pollution have become an essential issue. This study aims to examine the relationship between activities in the agricultural sector and greenhouse gases.

The methodology of the research :
The study used annual data from the FAOSTAT, World Bank (World Development Indicators-WDI), and Climate Watch databases for carbon dioxide, methane, and nitrous oxide.

The practical importance of the research :
The study results are expected to be beneficial for decision-making bodies that study the impact of agriculture on air pollution

The results of the research :
As a result of the study, it was found out which activities have the most significant impact on air pollution in the agricultural sector.

The scientific novelty of research :
There are very few studies examining the impact of agricultural activities on air pollution. Therefore the research is expected to be both a roadmap for future research on the subject and a contribution to the existing literature in this field.

Keywords : Azerbaijan agriculture greenhouse gases carbon dioxide methane nitrous oxide