• ISSN: 2310-4104
  • ISSN-L: 2790-5799PDF

21:06:2022

Müəllif : Atayev Elchin Hamlet

DOİ : DOI:10.30546/2790-5799.1.2022.74-85

Jurnalın nömrəsi : 2022-2

Mıqalənin jurnalda səhifəsi 74-85

Tədqiqatın adı: ÜÇFAZALI VƏ BİRFAZALI KƏND ŞƏBƏKƏLƏRİNİN TƏHLİLİ

Tədqiqatın məqsədi :
Birfazali işlədicilərin elektrik enerjisinin keyfiyyətinə və itkisinə təsirinin öyrənilməsi.

Tədqiqatın metodologiyası :
Təhlil üsulu

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti :
Bir fazalı kənd şəbəkələrinin elektrik təhlükəsizliyini yaxşılaşdırmaq

Tədqiqatın nəticələri :
Kənd yerlərində kiçik yükləri enerji ilə təmin etmək üçün 10 / 0,230 kV bir fazalı transfor-matorlu dayaq transformator məntəqəsiidən (DTM) istifadə olunması itgiləri əhəmiyyətli dərəcədəazaldır. Bir fazalı transformatorların yükləri üç fazalı şəbəkədə əks ardıcıllıqlıgərginliyə görə qeyri simmetriyaya gətirib çıxarır ki, bu da elektrtik enerjisi (EE) qəbuledicilərinin keyfiyyətinə və davamlılığına təsir göstərir.

Tədqiqatın elmi yeniliyi :
Bir fazalı kənd şəbəkələrinin istismarında qeyri simmetrikliyin aradan qaldırılması

Açar sözlər : enerjinin keyfiyyəti elektrik xətti kritik güc enerji itgisi transformator kənd şəbəkələri bir fazalı

21:06:2022

Автор : Atayev Elchin Hamlet

DOİ DOI:10.30546/2790-5799.1.2022.74-85

Номер журнала : 2022-2

Страници статьи в журнале : 74-85

Название исследования :
АНАЛИЗ ТРЕХФАЗНЫХ И ОДНОФАЗНЫХ СЕЛЬСКИХ СЕТЕЙ

Цель исследования :
Изучение влияния однофазных операторов на качество и потери электроэнергии

Методология исследования :
Метод анализа.

Важность исследовательского приложения :
Повышение электробезопасности однофазных сельских сетей.

Результаты исследования :
Использование однофазной трансформаторной подстанции (СТП) 10/0,230 кВ для питания малых нагрузок в сельской местности значительно снижает потери. Нагрузки однофазных трансформаторов приводят к несимметрии из-за напряжения обратной последовательности в трехфазной сети, что влияет на качество и долговечность приемников ЭЭ

Научная новизна исследования :
Устранение асимметрии в работе однофазных сельских сетей

Ключевые слова : качество электроэнергии линия электропередачи критическая мощность потери мощности трансформатор сельские сети однофазны

21:06:2022

Author : Atayev Elchin Hamlet

DOİ DOI:10.30546/2790-5799.1.2022.74-85

Number of journal : 2022-2

Page of article in journal : 74-85

Title of the research :
ANALYSIS OF THREE-PHASE AND SINGLE-PHASE RURAL NETWORKS

The purpose of the research :
Study of the influence of single-phase operators on the quality and losses of electricity.

The methodology of the research :
Method of analysis

The practical importance of the research :
Improving the electrical safety of single-phase rural networks

The results of the research :
The use of a single-phase transformer substation (STP) 10/0.230 kV to power small loads in rural areas significantly reduces losses. Loads of single-phase transformers lead to unbalance due to negative sequence voltage in a three-phase network, which affects the quality and durability of EE receivers

The scientific novelty of research :
Elimination of asymmetry in the operation of single-phase rural networks

Keywords : power quality transmission line critical power power losses transformer rural networks single-phase