• ISSN: 2310-4104
  • ISSN-L: 2790-5799PDF

20:06:2022

Müəllif : Mammadov Siyasat Zulfigar

DOİ : DOI:10.30546/2790-5799.1.2022.61-67

Jurnalın nömrəsi : 2022-2

Mıqalənin jurnalda səhifəsi 61-67

Tədqiqatın adı: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA ALTERNATİV (BƏRPA OLUNAN) ENERJİ MƏNBƏLƏRİNDƏN KOMPLEKS İSTİFADƏNİN ZƏRURİLİYİNİN ƏSASLANDIRILMASI

Tədqiqatın məqsədi :
Alternativ (bərpa olunan) enerji mənbələrinin ilkin (giriş) enerji resurslarının potensiallarının sutka ərzində dəyişdiyindən onlardan alınan elektrik enerjisinin çıxış göstəriciləri də dəyişəcəkdir. Ona gör də bu enerji mənbələrindən alınan elektrik enerjilərinin hər birinin standarta cavab verən göstəricilərə gətirilməsi və ənənəvi şəbəkə ilə paralel işlədilməsinin həyata keçirilməsi problemi aktual olaraq qalmaqdadır.\

Tədqiqatın metodologiyası :
Tədqiqatdan alınan göstəricilərin kəskin fərqlənən qiymətlərinin sıradan çıxarılma üsulu ilə yerinə yetirilmişdir.

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti :
Daha sonra tədqiqatlar dağ çayı olan Qoşqar çayının enerji potensialı təyin edilmiş və çay üzərində tikiləcək kiçik güclü elektrik stansiyasının tikinti işlərinin smetasının hazırlanması ilə biznes planı tərtib edilmiş və iqtisadi təhlili aparılmaqla texniki-iqtisadi əsaslandırılması hazırlanmışdır.

Tədqiqatın nəticələri :
Külək enerjisindən də enerji alınması tədqiq edilmişdir. Günəş, dağ çaylarının və külək enerji potensiallarından elektrik enerjisi alınaraq və sinxronlaşdırılaraq kompleks istifadə edilməsi ilə dayanıqlı, keyfiyyətli, fasiləsiz elektrik enerji təchizatına nail olunacaqdır.

Tədqiqatın elmi yeniliyi :
Əsaslandırmada əsas yeniliklər aşağıdakılardır: 1.Çay üzərində kaskad tipli su hövzələrində həm də içməli təmiz su ehtiyatı yaradılsın. 2.Elektrik Stansiyası sonuncu hövzədən çayın axarı istiqamətində müəyyən məsafədə yerləşdirilsin. Bununla stansiyanın turbininə verilən suyun hündürlük göstəricisi artırılsın və stansiyanın təhlükəsiz istismarı təmin edilsin.

Açar sözlər : elektrik sistemləri ilkin enerji resursları enerji potensialı inventor ənənəvi, sinxron

20:06:2022

Автор : Mammadov Siyasat Zulfigar

DOİ DOI:10.30546/2790-5799.1.2022.61-67

Номер журнала : 2022-2

Страници статьи в журнале : 61-67

Название исследования :
ОБОСНОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОГО (ВОЗОБНОВЛЯЕМОГО) ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Цель исследования :
Уменьшающиеся ежегодно первичные ресурсы электрических станций и выброс в атмосферу кислоты ангидрида диоксида углерода СО2 приводит к загрязнению поверхности земли, воды. Для предотвращения загрязнения появляется необходимость использования альтернативных (возобновляемых) источников энергии. Из-за изменения потенциала первичных электрических ресурсов альтернативных (возобновляемых) в течении сутки выходные показатели тоже изменяются.

Методология исследования :
Резко отличающиеся показатели полученные при исследованиях были проведены методом исключения.

Важность исследовательского приложения :
затем был исследован электрический потенциал горной реки Гошкар и для построения электрической станции малой мощности был разработан бизнес план сметы строительных работ и подготовлено технико-экономическое обоснование с экономическим анализом.

Результаты исследования :
-Были проведены исследования по получению энергии комплексное использование энергии солнечной, ветровой и горных рек даст возможность устойчивого, качественного электроснабжения потребителей.

Научная новизна исследования :
ниже приведены основные новшества обоснования: 1.на реке построенные каскадные бассейны могут создать запасы чистой воды; 2.установить электрическую станцию по течению реки на определенном расстоянии на последнем бассейне. В связи с этим высотный показатель воды, подаваемой в турбины станции увеличивается и обеспечивается безопасная эксплуатация станции

Ключевые слова : электрические системы альтернативный первичные энергетические ресурсы энергетический потенциал традиционный комплексное использование

20:06:2022

Author : Mammadov Siyasat Zulfigar

DOİ DOI:10.30546/2790-5799.1.2022.61-67

Number of journal : 2022-2

Page of article in journal : 61-67

Title of the research :
JUSTIFICATION OF THE NEED FOR INTEGRATED USE OF ALTERNATIVE (RENEWABLE) ENERGY SOURCES IN THE AZERBAIJAN REPUBLIC

The purpose of the research :
As the potentials of primary (include) energy resources of alternative (renewable) energy sources change during the day, the output of electricity from them will also change. Therefore, the problem of bringing each of the electricity from these energy sources to the standards that meet the standard and using it in parallel with the traditional network remains relevant.

The methodology of the research :
This was done by subtracting the sharply different values of the indicators obtained from the study.

The practical importance of the research :
Further studies were conducted to determine the energy potential of the mountain river Goshgar River, and a business plan was prepared with an estimate for the construction of a small power plant to be built on the river, and a feasibility study was prepared through economic analysis.

The results of the research :
Energy production from wind energy has also been studied. A sustainable, high-quality, uninterrupted power supply will be achieved through the integrated use of electricity from the solar, mountain rivers, and wind energy potentials.

The scientific novelty of research :
The main innovations in the justification are: 1. To create a reserve of clean drinking water in cascading water basins on the river. 2. The power plant should be located at a certain distance from the last basin in the direction of river flow. Thus, the height of the water supplied to the turbine of the station should be increased and the safe operation of the station should be ensured

Keywords : electrical systems alternative primary energy resources energy potential traditional complex use