• ISSN: 2310-4104
  • ISSN-L: 2790-5799PDF

27:04:2022

Müəllif : Bağırova Aytəkin Məhərrəm

DOİ : DOI:10.30546/2790-5799.1.2022.132-141

Jurnalın nömrəsi : 2022-2

Mıqalənin jurnalda səhifəsi 132-141

Tədqiqatın adı: AZƏRBAYCANDA QADIN SAHİBKARLARIN İQTİSADİ FƏALİYYƏTİNİN TƏHLİLİ

Tədqiqatın məqsədi :
Azərbaycanda qadın sahibkarlığın müasir vəziyyətinin inkişaf meyllərinin qiymətləndirilməsi

Tədqiqatın metodologiyası :
Tarixi təhlil, müqayisəli təhlil

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti :
Tədqiqatın nəticələri müvafiq ixtisaslar üzrə tədris proqramlarında mühazirə vəsaiti kimi istifadə oluna bilər.

Tədqiqatın nəticələri :
Azərbaycanda qadın sahibkarlığının inkişafı və genişlənməsi məqsədilə konkret tədbirlər tövsiyə olunur.

Tədqiqatın elmi yeniliyi :
Azərbaycanda qadın dahibkarlığın inkişafının COVİD-19 pandemiyası şəraitində xüsusiyyətləri aşkar olunub.

Açar sözlər : Qadın sahibkarlığı, gender motivasiyası, stimullaşdırma, gender bərabərliyi, iqtisadi inkişaf

27:04:2022

Автор : Bağırova Aytəkin Məhərrəm

DOİ DOI:10.30546/2790-5799.1.2022.132-141

Номер журнала : 2022-2

Страници статьи в журнале : 132-141

Название исследования :
АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖЕНЩИН-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Цель исследования :
Оценка тенденций развития современного состояния женского предпринимательства в Азербайджане

Методология исследования :
Исторический анализ, сравнительный анализ

Важность исследовательского приложения :
Результаты исследования могут быть использованы в качестве лекционного материала в учебных планах соответствующих специальностей.

Результаты исследования :
Рекомендуются конкретные меры по развитию и расширению женского предпринимательства в Азербайджане

Научная новизна исследования :
Выявлены особенности развития женского предпринимательства в Азербайджане в условиях пандемии COVID-19

Ключевые слова : .

27:04:2022

Author : Bağırova Aytəkin Məhərrəm

DOİ DOI:10.30546/2790-5799.1.2022.132-141

Number of journal : 2022-2

Page of article in journal : 132-141

Title of the research :
ANALYSIS OF ECONOMIC ACTIVITY OF WOMEN ENTREPRENEURS IN AZERBAIJAN

The purpose of the research :
Assessment of development trends of the current state of women's entrepreneurship in Azerbaijan

The methodology of the research :
Historical analysis, comparative analysis

The practical importance of the research :
The results of the research can be used as a lecture material in the curricula of relevant specialties

The results of the research :
Specific measures are recommended for the development and expansion of women's entrepreneurship in Azerbaijan

The scientific novelty of research :
Features of the development of women's entrepreneurship in Azerbaijan in the context of the COVID-19 pandemic have been revealed

Keywords : Women`s entrepreneurship, gender motivation, incentives, gender equality, economic development