• ISSN: 2310-4104
  • ISSN-L: 2790-5799PDF

26:04:2022

Müəllif : Xan-Xoyskaya İnqa Vladimirovna

DOİ : DOI:10.30546/2790-5799.1.2022.125-131

Jurnalın nömrəsi : 2022-2

Mıqalənin jurnalda səhifəsi 125-131

Tədqiqatın adı: ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ФОРМИРУЮЩИХ НАДЁЖНОСТЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

Tədqiqatın məqsədi :
Regionun inkişafının (Gəncə-Daşkəsən timsalında) ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin səviyyəsinə təsir istiqamətlərini müəyyən etmək, əhalinin taxılla təminatına təsir edən amilləri qiymətləndirmək, kənd təsərrüfatı bazarının stabil formalaşmasına təsir edən strateji məhsuldur.

Tədqiqatın metodologiyası :
Tədqiqat metodologiyası müqayisə, qruplaşdırma, ümumiləşdirmə və korrelyasiya-reqressiya təhlilinin statistik metodlarından istifadəyə əsaslanır.

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti :
Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti regional resurslardan aktiv istifadəyə imkan verəcək regional inkişaf strategiyalarının işlənib hazırlanmasında nəticələrin istifadəsi ilə bağlıdır.

Tədqiqatın nəticələri :
Regionun ölkənin sosial-iqtisadi sistemində iyerarxik səviyyə kimi tədqiqi, ardıcıllıq və mürəkkəblik prinsiplərinə riayət etməklə, əhalinin sosial-iqtisadi inkişafının təmin edilməsi sahəsində səmərəli qərarların qəbulunu təmin etmək üçün rayonun inkişaf ehtiyatlarından istifadənin vacibliyi haqqında məlumat əldə edilmişdir həm regional, həm də dövlət səviyyəsində taxıl və paxlalılar.

Tədqiqatın elmi yeniliyi :
Bu mövzuda gələcək tədqiqatların perspektivində, ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinə təsir edən daha konkret faktorların nəzərdən keçirilməsinin mümkünlüyündədir.

Açar sözlər : Region, strategiya , ərzaq təhlükəsizliyi, kənd təsərrüfatı sektoru, kənd təsərrüfatı məhsulları

26:04:2022

Автор : Xan-Xoyskaya İnqa Vladimirovna

DOİ DOI:10.30546/2790-5799.1.2022.125-131

Номер журнала : 2022-2

Страници статьи в журнале : 125-131

Название исследования :
ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ФОРМИРУЮЩИХ НАДЁЖНОСТЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

Цель исследования :
Выявить направления влияния развития региона (на примере ГянджаДашкесанского) на уровень продовольственной безопасности страны, дать оценку факторам, влияющим на обеспечение населения зерном, являющимся стратегическим продуктом, влияющим на стабильное формирование аграрного рынка.

Методология исследования :
Методология исследования основана на применении статистических методов сравнения, группировок, обобщения и корреляционно-регрессионного анализа.

Важность исследовательского приложения :
Важность исследовательского приложения связана с использованием результатов в разработке стратегий развития региона, что позволит активно использовать региональные ресурсы.

Результаты исследования :
Исследуя регион, как иерархический уровень в социально-экономической системе страны, следуя принципам системности и комплексности, получена информация о важном значении использования резервов развития региона для обеспечения принятия эффективных решений в сфере обеспечения зерновыми и бобовыми культурами как на уровне региона, так и на уровне государства.

Научная новизна исследования :
Научная новизна исследования заключена в перспективе последующего исследования данной темы, возможности рассмотрения более частных факторов, влияющих на продовольственную безопасность страны.

Ключевые слова : Регион , стратегия, продовольственная безобасность, аграрный сектор, сельскохозяйственная продукция

26:04:2022

Author : Xan-Xoyskaya İnqa Vladimirovna

DOİ DOI:10.30546/2790-5799.1.2022.125-131

Number of journal : 2022-2

Page of article in journal : 125-131

Title of the research :
ASSESSMENT OF FACTORS SHAPING THE RELIABILITY OF FOOD SECURITY IN THE COUNTRY

The purpose of the research :
The purpose of the research is to reveal the directions of influence of the development of the region (on the example of Ganja - Dashkesan) on the level of food security of the country, to evaluate the factors influencing the provision of the population with grain, which is a strategic product that affects the stable formation of the agrarian market.

The methodology of the research :
Research methodology is based on the application of statistical methods of comparison, grouping, generalization and correlation and regression analysis.

The practical importance of the research :
The applied significance of the research is connected with the use of the results in the design of strategies for the development of the region, which will allow the active use of regional resources.

The results of the research :
Studying the region as a hierarchical level in the socio-economic system of the country, following the principles of consistency and comprehensiveness, information about the importance of using the reserves of regional development to ensure effective decision-making in the sphere of grain and legume crops provision both at the regional and state level has been obtained.

The scientific novelty of research :
The scientific novelty of the research lies in the prospect of further research on this topic, the possibility of considering more private factors affecting the food security of the country.

Keywords : Region, strategy, food security, agricultural sector, agricultural products