• ISSN: 2310-4104
  • ISSN-L: 2790-5799PDF

21:04:2022

Müəllif : Şəfiqə Cəfərova Cahangir

DOİ : DOI:10.30546/2790-5799.1.2022.37-41

Jurnalın nömrəsi : 2022-2

Mıqalənin jurnalda səhifəsi 37-41

Tədqiqatın adı: ДИНАМИКА УРОВНЯ НЕКОТОРЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В КРОВИ ОВЕЦ ПОД ДЕЙСТВИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ДОЗ НАФТАЛАНСКОЙ НЕФТИ

Tədqiqatın məqsədi :
Naftalan neftinin müxtəlif dozalarının qoyunların orqanizmində bəzi qan parametrlərinə təsirini müəyyən etməkdir. Bu tədqiqatda qan parametrlərindəki dəyişikliklər öyrənilmişdir - bunlardan kalsium, fosfor, maqnezium, süd turşusu və xolesterol qeyd etmək olar.

Tədqiqatın metodologiyası :
Bu tədqiqatda müxtəlif dozalarda naftalan neftinin fraksiyalarının qoyunların qanının fərqli biokimyəvi göstəricilərinə təsiri və yaranan dinamika öyrənilir. Üç gün ərzində üç qrupda heyvanlarda, hər bir qrupda 3 baş qoyun olmaqla müxtəlif dozalarda Naftalan nefti daxilə təyin olunmuşdu (hər qrup üçün 0,15 ml/kq, 0,2 ml/kq, 0,3 ml/kq). 3 gündən sonra biokimyəvi qan testi aparıldı

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti :
Naftalan nefti geniş təsir spektrinə və böyük müalicəvi əhəmiyyətə malikdir. Naftalan neftindən hazırlanan preparatlar təbabətin müxtəlif sahələrində, o cümlədən baytarlıqda geniş tətbiq tapmışdır. Naftalan nefti və onun preparatlarından həm insanların, həm də kənd təsərrüfatı heyvanlarının bir sıra dəri, ginekoloji və daxili xəstəliklərin müalicəsində istifadə olunur. Bu səbəbdən naftalan neftinin və onun preparatlarının müxtəlif qan parametrlərinə təsirinin öyrənilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edi

Tədqiqatın nəticələri :
Tədqiqat və biokimyəvi analizlər göstərir ki, qoyunların orqanizminə daxil edilən naftalan nefti qan göstəricilərində müəyyən dəyişikliklərə səbəb olur. Naftalan neftinin 0,15 ml/kg və 0,2 ml/kq dozada qəbulu maddələr mübadiləsində cüzi dəyişikliklərə səbəb olur. 0,3 ml/kq dozada naftalan nefti yuxarıda göstərilən dozalarla müqayisədə nəzərəçarpacaq dəyişikliklərə səbəb olur ki, bu da kalsium, fosfor və xolesterin səviyyəsinin əhəmiyyətli dərəcədə artmasıdır.

Tədqiqatın elmi yeniliyi :
Naftalan neftinin daxilə qəbulu qan parametrlərini (kalsium, fosfor, xolesterin və s.) dəyişir, maddələr mübadiləsinə və bütövlükdə orqanizmin fizioloji vəziyyətinə təsir göstərir. Buna görə də naftalan neftinin nəinki xaricə istifadəsi (məsələn, dəri xəstəliklərində) müalicəvi təsir göstərir, həm də öyrənilən qan parametrlərinin dəyişməsi ilə müşahidə olunan müxtəlif daxili xəstəliklərdə də qəbulu xəstəliyin dinamikasına müsbət təsir göstərə bilər.

Açar sözlər : Naftalan nefti naftalan linimenti naftalan fraksiyaları təbii neft maddələr mübadiləsi biokimyəvi parametrlər

21:04:2022

Автор : Şəfiqə Cəfərova Cahangir

DOİ DOI:10.30546/2790-5799.1.2022.37-41

Номер журнала : 2022-2

Страници статьи в журнале : 37-41

Название исследования :
ДИНАМИКА УРОВНЯ НЕКОТОРЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В КРОВИ ОВЕЦ ПОД ДЕЙСТВИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ДОЗ НАФТАЛАНСКОЙ НЕФТИ

Цель исследования :
Целью проведения исследования является определение влияния различных доз нафталановой нефти на некоторые показатели крови в организме овец. В данной работе изучались изменения показателей крови, а именно уровень кальция, фосфора, магния, молочной кислоты и холестерина.

Методология исследования :
В данном исследовании изучается динамика биохимических показателей крови у овец под влиянием различных доз нафтеновых фракций нафталановой нефти. В течении трех дней в трех группах по 3 головы в каждой животным внутрь были назначены различные дозы нафталанской нефти (0,15 мл/кг, 0,2 мл/кг, 0,3 мл/ кг соответственно для каждой группы). Спустя 3 дня было проведено биохимическое исследование крови.

Важность исследовательского приложения :
Нафталанская нефть имеет широкий спектр действия и огромное терапевтическое значения. Широкое применение в различных областях медицины, включая ветеринарную медицину, нашли препараты, приготовленные из нафталанской нефти. Нафталанскую нефть и её препараты можно применять при лечении ряда кожных, гинекологических и внутренних болезней как человека, так и сельскохозяйственных животных.

Результаты исследования :
Исследования и проведенные биохимические анализы показали, что нафталанская нефть, введенная в организм овец, приводит к определенным изменениям показателей крови. Нафталанская нефть в дозе 0.15 мл/кг и 0.2 мл/кг массы тела, вызывает незначительные изменения в обмене веществ. Нафталанская нефть в дозе 0,3 мл/кг массы вызывает заметные изменения по сравнению с вышеуказанными дозами, заключающиеся в достоверном повышении уровня кальция, фосфора и холестерина.

Научная новизна исследования :
Проведенное исследование показывает, что назначение нафталанской нефти внутрь меняет показатели крови (кальция, фосфора, холестерина и тд.), оказывает влияние на обмен веществ, что проявляется её нормализацией, и на физиологическое состяние организма в целом. Следовательно, не только наружное применение нафталанской нефти (например, при заболевания кожи) оказывает терапевтический эффект, но и приём внутрь при различных внутренних болезнях способен положительно повлиять на динамику заболевания св

Ключевые слова : Нефть нафталановая мазь нафтеновые фракции нативная нефть обмен веществ биохимические показатели

21:04:2022

Author : Şəfiqə Cəfərova Cahangir

DOİ DOI:10.30546/2790-5799.1.2022.37-41

Number of journal : 2022-2

Page of article in journal : 37-41

Title of the research :
DYNAMICS OF LEVELS OF SOME BIOCHEMICAL PARAMETERS OF SHEEP BLOOD UNDER THE INFLUENCE OF VARIOUS NAFTALAN OIL DOSES

The purpose of the research :
The purpose of the study was to determine the effect of various doses of Naftalan oil on some blood parameters in the body of sheep. In this work, changes in blood parameters were studied - this is the level of calcium, phosphorus, magnesium, lactic acid and cholesterol.

The methodology of the research :
Within three days, in three groups of 3 animals in each one, various doses of Naftalan oil were administered orally (0.15 ml/kg, 0.2 ml/kg, 0.3 ml/kg, respectively, for each group). After 3 days, a biochemical blood test was performed.

The practical importance of the research :
Naftalan oil has a wide spectrum of action and great therapeutic value. Preparations made from Naftalan oil have found wide application in various fields of medicine, including veterinary medicine. Naftalan oil and its preparations can be used in the treatment of a number of skin, gynecological and internal diseases of both humans and farm animals. That is why the study of the influence of Naftalan oil and its preparations on various blood parameters is of great importance.

The results of the research :
Studies and biochemical analyzes have shown that Naftalan oil introduced into the body of sheep leads to certain changes in blood parameters. Naftalan oil at a dose of 0.15 ml/kg and 0.2 ml/kg of body weight causes minor changes in metabolism. Naftalan oil at a dose of 0.3 ml/kg causes noticeable changes in comparison with the above doses, consisting in a significant increase in the level of calcium, phosphorus and cholesterol.

The scientific novelty of research :
The study shows that the administration of Naftalan oil inside changes blood parameters (calcium, phosphorus, cholesterol, etc.), affects metabolism, which is manifested by its normalization, and the physiological state of the body as a whole. Therefore, not only the external use of Naftalan oil (for example, for skin diseases) has a therapeutic effect, but also its internal administration in various internal diseases, associated with changes in the studied blood parameters, can positively affec

Keywords : Naftalan oil naftalan liniment naftalan fractions native oil metabolism biochemical parameters