• ISSN: 2310-4104
  • ISSN-L: 2790-5799PDF

12:04:2022

Müəllif : Tahirova Gülçin Mərdan

DOİ : DOI:10.30546/2790-5799.1.2022.148-158

Jurnalın nömrəsi : 2022-2

Mıqalənin jurnalda səhifəsi 148-158

Tədqiqatın adı: ƏMƏK RESURSLARININ İDARƏ EDİLMƏSİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ

Tədqiqatın məqsədi :
Ümumi təsərrüfat fəaliyyətində əmək resurslarının idarə edilməsinin mahiyyəti konsepsiyası, onun idarəetmə sistemində rolu, ümumi təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrinə təsiri və əmək resurslarının idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi yollarının öyrənilməsi.

Tədqiqatın metodologiyası :
Tədqiqat zamanı hüquqi aktların tədqiqi və təhlili, Azərbaycanda əmək resurslarının idarə edilməsinin inkişaf tarixinin, habelə əmək resurslarının idarə edilməsinin yerli və xarici təcrübələrinin öyrənilməsi və ümumiləşdirilməsi həyata keçirilmişdir.

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti :
Tövsiyələrdən müəssisədə əmək ehtiyatlarının idarə edilməsinin daha da təkmilləşdirilməsi, habelə ölkənin kadr siyasətinin təkmilləşdirilməsi üçün istifadə oluna bilər.

Tədqiqatın nəticələri :
Tədqiqat nəticəsində kadrların işə qəbulu və uyğunlaşdırılması, əmək haqqı sistemi və təlim aspektləri ilə bağlı tövsiyələr verilib.

Tədqiqatın elmi yeniliyi :
Dövlət səviyyəsində yeni işə qəbul üsullarının, əmək resurslarının idarə edilməsinin yeni üslublarının işlənib hazırlanması.

Açar sözlər : İdarə etmə, əmək resurslarının idarə edilməsi, əmək resurslarının idarəedilməsi nəzəriyyələri, kadrların işə qəbulu İdarə etmə əmək resurslarının idarə edilməsi əmək resurslarının idarəedilməsi nəzəriyyələri kadrların işə qəbulu

12:04:2022

Автор : Tahirova Gülçin Mərdan

DOİ DOI:10.30546/2790-5799.1.2022.148-158

Номер журнала : 2022-2

Страници статьи в журнале : 148-158

Название исследования :
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ

Цель исследования :
Понятие сущности управления трудовыми ресурсами в общехозяйственной деятельности, его роли в системе управления, влияния на результаты общехозяйственной деятельности и исследование путей совершенствования управления трудовыми ресурсами.

Методология исследования :
В процессе исследования проводилось изучение и анализ нормативноправовых актов, изучение и обобщение истории развития управления трудовыми ресурсами в Азербайджане, а также отечественной и зарубежной практики управления трудовыми ресурсами.

Важность исследовательского приложения :
Рекомендации могут быть использованы на предприятии для дальнейшего совершенствования управления трудовыми ресурсами, а также для совершенствования кадровой политики страны

Результаты исследования :
В результате исследования были предложены рекомендации относительно аспектов подбора и адаптации персонала, системы заработной платы, подготовки кадров.

Научная новизна исследования :
Разработка новых методов набора кадров на государственном уровне, новых стилей управления трудовыми ресурсами.

Ключевые слова : Управление, трудовые ресурсы, управление трудовыми ресурсами, теории управления трудовыми ресурсами, набор кадров Управление, трудовые ресурсы Управление трудовые ресурсы управление трудовыми ресурсами теории управления трудовыми ресурсами набор кадров

12:04:2022

Author : Tahirova Gülçin Mərdan

DOİ DOI:10.30546/2790-5799.1.2022.148-158

Number of journal : 2022-2

Page of article in journal : 148-158

Title of the research :
IMPROVING THE MANAGEMENT OF LABOR RESOURCES

The purpose of the research :
To study the essence of the management of labor resources in general economic activity, its role in the management system, its impact on the results of general economic activity and ways to improve the management of labor resources.

The methodology of the research :
During the research, research and analysis of legal acts, study and generalization of the history of development of labor resources management in Azerbaijan, as well as local and foreign experience of labor resource management were carried out.

The practical importance of the research :
Recommendations can be used to further improve the management of human resources in the enterprise, as well as to improve the personnel policy of the country

The results of the research :
As a result of the research, recommendations were made on recruitment and adaptation, the salary system and training aspects

The scientific novelty of research :
Development of new methods of recruitment at the state level, new methods of managing labor resources.

Keywords : Management labour resources human resource management theories of labor resource management recruitment