• ISSN: 2310-4104
  • ISSN-L: 2790-5799PDF

25:11:2022

Müəllif : Məmmədov Vilayət İsrəfil

DOİ : DOI:10.30546/2790-5799.2.2022.30-37

Jurnalın nömrəsi : 2022-3

Mıqalənin jurnalda səhifəsi 30-37

Tədqiqatın adı: YAŞILLAŞDIRILMIŞ MƏKANLARIN LANDŞAFT DİZAYNIN HƏLLİNİN FORMALAŞMASINA TƏSİR EDƏN AMİLLƏR

Tədqiqatın məqsədi :
şəhərin strukturunda təşkilin əsas metod və prinsiplərini, onların həyata keçirilmə vasitələrini, fəaliyyət modellərini özündə əks etdirən istirahət zonasının landşaft – şəhərsalma yenidənqurmasına elmi əsaslandırılmış yanaşmanın işlənib hazırlanması.

Tədqiqatın metodologiyası :
şəhər ərazisinin böyük sahəsini ekoloji baxımdan tənzimləmə imkanı olan güclü istirahət resursu kimi təhlil etməkdən, şəhər əhalisini istirahət funksiyalarının bütün spektorları, istirahət fəaliyyətinin müxtəlif növləri və istirahət tipləri ilə təmin etməkdən ibarətdir.

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti :

Tədqiqatın nəticələri :
şəhər mühitinin planlaşdırma və funksional təşkilində, ekoloji münasibətləşdirilməsində landşaftların potensialı və onların rolu, kompleks yaşıllaşdırma məkanların baş planlarda təklif olunmuş mümkün tipoloji modelləri, ərazi funksiyasının ümumi balansında istirahət zonalarının say dinamikalarının müqayisəli xarakteri verilmişdir.

Tədqiqatın elmi yeniliyi :
ilk dəfə olaraq şəhərin istirahət zonasının, beynəlxalq tələblər və mühitin keyfiyyətinə qoyulan tələblərə cavab verən landşaft – rayonsalma təşkilinin prinsip və üsulları təklif olunur.

Açar sözlər : şəhər, landşaft, metod, plan,

25:11:2022

Автор : Məmmədov Vilayət İsrəfil

DOİ DOI:10.30546/2790-5799.2.2022.30-37

Номер журнала : 2022-3

Страници статьи в журнале : 30-37

Название исследования :
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛАНДШАФТНО-ДИЗАЙНЕРСКИХ РЕШЕНИЙ ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИИ.

Цель исследования :
разработать научно-обоснованный подход к ландшафтно-градостроительной реконструкции рекреационной зоны, включающий основные методы и принципы организации в структуре города, средства их реализации, модели деятельности.

Методология исследования :
Методология исследования состоит в анализе большой площади городской территории как мощного рекреационного ресурса с возможностью экологического регулирования, обеспечивающего городское население всем спектром рекреационных функций, различными видами рекреационной деятельности и видами отдыха.

Важность исследовательского приложения :

Результаты исследования :
потенциал ландшафтов и их роль в планировочно-функциональной организации городской среды, экологическая связь, возможные типологические модели комплексных зеленых насаждений, предложенные в генпланах, сравнительный характер динамики численности. рекреационных зон в общем балансе территориальной функции приведены.

Научная новизна исследования :
впервые предложены принципы и методы ландшафтно-зональной организации рекреационной зоны города, отвечающие международным требованиям и требованиям к качеству окружающей среды.

Ключевые слова : город, пейзаж, метод, план, модель.

25:11:2022

Author : Məmmədov Vilayət İsrəfil

DOİ DOI:10.30546/2790-5799.2.2022.30-37

Number of journal : 2022-3

Page of article in journal : 30-37

Title of the research :
FACTORS INFLUENCING THE FORMATION OF LANDSCAPE AND DESIGN SOLUTIONS FOR GREENED AREAS.

The purpose of the research :
The purpose of the study is to develop a scientifically based approach to the landscape and urban reconstruction of a recreational area, including the main methods and principles of organization in the structure of the city, the means of their implementation, and activity models.

The methodology of the research :
The research methodology consists in the analysis of a large area of the urban territory as a powerful recreational resource with the possibility of environmental regulation, providing the urban population with a full range of recreational functions, various types of recreational activities and types of recreation.

The practical importance of the research :

The results of the research :
The result of the study is the potential of landscapes and their role in the planning and functional organization of the urban environment, ecological connection, possible typological models of integrated green spaces proposed in the general plans, and the comparative nature of population dynamics. recreational areas in the overall balance of the territorial function are given.

The scientific novelty of research :
The scientific novelty of the research is that for the first time the principles and methods of landscape-zonal organization of the city's recreational zone are proposed, which meet international requirements and requirements for the quality of the environment.

Keywords : city, landscape, method, plan, model.