• ISSN: 2310-4104
  • ISSN-L: 2790-5799PDF

22:11:2022

Müəllif : Abışova Rəbiyə Mustafa

DOİ : DOI:10.30546/2790-5799.2.2022.129

Jurnalın nömrəsi : 2022-3

Mıqalənin jurnalda səhifəsi 23-29

Tədqiqatın adı: BORU KƏMƏRLƏRİNİN OXU BOYUNCA DƏYİŞƏN YÜKLƏRİN ONUN MÖHKƏMLİYİNƏ TƏSİRİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

Tədqiqatın məqsədi :
Magistral boru kəmərlərində müxtəlif təsirlərdən yaranan deformasiya və gərginliklərin təyini, boruların möhkəmliyinin tədqiqi və layihə-rejim parametrlərinin əsaslandırılması.

Tədqiqatın metodologiyası :
Boru kəmərlərinin gərginlikli-deformasiyalı vəziyyətini tədqiq edərkən baxılan məsələ nazikdivarlı qabların momentli nəzəriyyəsi ilə həll edilmişdir və en kəsikdə yaranan normal qüvvələrlə yanaşı əyici momentlər və kəsici qüvvələr də nəzərə alınmışdır.

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti :
Magistral boru kəmərlərinin tikilməsində və istismarında boruların möhkəmliyinin, dayanaqlığının təmin olunması, kəmərin uzun müddət işləməsi, müxtəlif təsirlərə davam gətirməsi kəmər üçün vacib göstəricilərdir. Boruların soyuq əyilməsinin tədqiqinə ən kiçik əyrilik radiusunun təyini əymə zamanı borularda bükülmələrin, çatların və yarıqların əmələ gəlməsinin qarşısının alınmasına xidmət edə bilər.

Tədqiqatın nəticələri :
Boru kəmərlərinin sürüşməyə qarşı davamlılığını artırmaq məqsədi ilə sürüşməyə meyilli zonalarda borunun sərtliyinin artırılmasının bir üsulu təklif edilmişdir. Təxmin edilən müxtəlif sürüşmə uzunluqları üçün bu üsulun tətbiqi ilə kəmərin böyük sürüşdürücü qüvvəyə davam gətirməsi və sürüşmə istiqamətindəki əyilməsinin əhəmiyyətli dərəcədə azalması konkret məsələlərlə izah edilmişdir.

Tədqiqatın elmi yeniliyi :
Boru kəmərlərinin gərginlikli- deformasiyalı vəziyyətini tədqiq edərkən baxılan məsələ nazikdivarlı qabların momentli nəzəriyyəsi ilə həll edilmişdir və en kəsikdə yaranan normal qüvvələrlə yanaşı əyici momentlər və kəsici qüvvələr də nəzərə alınmışdır.

Açar sözlər : Boru kəməri, neft-qaz quyuları, nazikdivarlı boru, proyeksiya müvazinət tənliyi

22:11:2022

Автор : Abışova Rəbiyə Mustafa

DOİ DOI:10.30546/2790-5799.2.2022.129

Номер журнала : 2022-3

Страници статьи в журнале : 23-29

Название исследования :
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПЕРЕМЕННЫХ НАГРУЗОК ПО ОСИ НА ПРОЧНОСТЬ КОЛОННЫХ ТРУБ

Цель исследования :
Определение деформации и напряжений трубопроводных магистралей, возникающих в результате различных воздействий, исследование прочности труб, обоснование соответствующих регулируемых проектов параметров.

Методология исследования :
В ходе исследования напряженно-деформационного состояния трубопровода, задача была решена с помощью моментной теории тонкостенных сосудов, также были учтены изгибающие моменты и сила резания, возникающие в поперечном сечении наряду с другими нормальными силами.

Важность исследовательского приложения :
Для трубопровода важными показателями являются определение прочности и устойчивости трубопроводов при их строительстве и эксплуатации, длительная работа трубопровода и выдержка различных воздействий. В исследовании холодного изгиба труб определение наименьшего радиуса кривизны, при изгибе может служить устранению слияний в трубах, возникновения трещин и сломов.

Результаты исследования :
С целью увеличения устойчивости против скольжения трубопровода в зонах склонных к скольжению предложен способ увеличения жесткости труб. Для представляемых различных длин скольжения с применением этого способа выдерживание колонны большой скользящей силе и уменьшение в значительной степени изгиба в направлении скольжения объяснено с конкретными задачами.

Научная новизна исследования :
В ходе исследования напряженно-деформационного состояния трубопровода, задача была решена с помощью моментной теории тонкостенных сосудов, также были учтены изгибающие моменты и сила резания, возникающие в поперечном сечении наряду с другими нормальными силами.

Ключевые слова : Трубопровод, нефтяные и газовые скважины, тонкостенная труба, проекция,

22:11:2022

Author : Abışova Rəbiyə Mustafa

DOİ DOI:10.30546/2790-5799.2.2022.129

Number of journal : 2022-3

Page of article in journal : 23-29

Title of the research :
THE EFFECT OF VARYING LOADS ALONG THE AXIS OF THE PIPE ARCHES ON THE STRENGTH OF THE PIPE.

The purpose of the research :
Determination of deformations and stresses of pipelines resulting from various influences. Study of the strength of pipes, jusfitication of the corresponding adjustable projects of parameters.

The methodology of the research :
İn the course of studying the stress-strain state of the pipeline, the problem was solved using the moment theory of thin-walled vessels, bending moments and cutting forces arising in the cross section along with other normal forces wetre also taken into account.

The practical importance of the research :
For a pipeline, important indicators are the determination of the strength and stability of pipelines during their consrtuction and operation, the long-term operation of the pipeline and the exposure to various impacts. İn the study of cold bending od pipes, the determination of thesmallest radius of curvature during bending can serve to eliminate merging in pipes, the occurrence of cracks and breaks.

The results of the research :
In order to increase the slip resistance of the pipeline in areas prone to slip, a method is proposed to increase the rigidity of the pipes. For the various sliding lengths presented, with the application of this method, maintaining the column with a large sliding force and reducing to a large wxtwnd the bending in the sliding direction is explained with specific objectives.

The scientific novelty of research :
In the course of studying the stress-strain state of the pipeline, the problem was solved using the moment theory of thin-walled vessels, bending moments and cutting forces arising in the cros section along with other normal forces were also taken into account.

Keywords : Pipeline, oil and gas wells, thin-walled pipe, projection, equilibrium equation