• ISSN: 2310-4104
  • ISSN-L: 2790-5799



PDF

22:11:2022

Müəllif : Hacıyev Rüfət Şahlar

DOİ : DOI:10.30546/2790-5799.2.2022.17-22

Jurnalın nömrəsi : 2022-3

Mıqalənin jurnalda səhifəsi 17-22

Tədqiqatın adı: ADAU-NUN “TƏDRİS TƏCRÜBƏ TƏSƏRRÜFATI”NDA ƏTLİK İSTİQAMƏTLİ CAVAN TƏMİR QUŞLARIN YEMLƏNMƏSİ

Tədqiqatın məqsədi :
İlk növbədə ətlik istiqamətli müxtəlif krossların Respublikanın Qərb zonasında iqlim şəraitinə uyğun olaraq yemlənməsi və bəslənməsi üçün optimal variantın müəyyən edilməsidir.

Tədqiqatın metodologiyası :
Tədqiqatda ilk olaraq kross ROSS -308 krosslarının ADAU-nun Tədris Təcrübə Təsərrüfatında yemlənməsi, bəslənməsi üçün optimal şərait öyrənilmişdir. Tədqiqat zamanı kross ROSS -308 krosslarının KOB-500 və digər krossların yemlənməsi və bəslənməsi üçün mövcud təlimatlara istinad edilmişdir.

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti :

Tədqiqatın nəticələri :
Quşçuluq sahəsi ölkəmizdə və eləcə də dünyada əhalinin qida məhsulları ilə təminatında mühüm rol oynayır. Buna görə də respublikamızda iqlimə daha yüksək səviyyədə uyğunlaşan kross ROSS -308 və digər krosslarının yetişdirilməsini məqsədəuyğun hesab edir və Qərb zonasında eləcə də digər zonalarda bu krossların yetişdirilməsini məqsədəuyğun hesab edirik. Açar sözlər: yem, yemləmə, broyler, cavan quş, yem norması, təmir cavan, yem qalığı.

Tədqiqatın elmi yeniliyi :

Açar sözlər : yem, yemləmə, broyler, cavan quş, yem norması, təmir cavan, yem qalığı.

22:11:2022

Автор : Hacıyev Rüfət Şahlar

DOİ DOI:10.30546/2790-5799.2.2022.17-22

Номер журнала : 2022-3

Страници статьи в журнале : 17-22

Название исследования :
КОРМЛЕНИЕ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА В МЯСНОМ НАПРАВЛЕНИИ В «УЧЕБНОМ ХОЗЯЙСТВЕ» АГАУ

Цель исследования :
определение оптимального варианта кормления и откорма различных помесей мясной направленности в соответствии с климатическими условиями Западной зоны республики в период проведения исследований.

Методология исследования :
в исследованиях, в первую очередь, изучались оптимальные условия кормления и питания кроссов РОСС-308 на Учебном хозяйстве АГАУ. В ходе исследований была сделана ссылка на существующие рекомендации по кормлению и кормлению кросса РОСС-308, кросса КОБ-500 и других кроссов.

Важность исследовательского приложения :

Результаты исследования :
птицеводство играет важную роль в обеспечении населения продуктами питания как в нашей стране, так и в мире. Поэтому мы считаем целесообразным разведение РОСС-308 и других кроссов, адаптированных к климату на более высоком уровне в нашей республике, и считаем целесообразным разведение этих кроссов как в Западной зоне, так и в других зонах.

Научная новизна исследования :

Ключевые слова : комбикорм, кормление, бройлер, молодняк, калорийность, содержание молодняка, остатки корма.

22:11:2022

Author : Hacıyev Rüfət Şahlar

DOİ DOI:10.30546/2790-5799.2.2022.17-22

Number of journal : 2022-3

Page of article in journal : 17-22

Title of the research :
FEEDİNG OF YOUNG MAİNTENANCE BİRDS FOR MEAT İN THE “EDUCATİONAL-EXPERİMENTAL FARM” OF ADAU

The purpose of the research :
to determine the optimal option for feeding and feeding different meat-oriented crossbreeds in accordance with the climatic conditions in the Western zone of the Republic during the research.

The methodology of the research :
in the research, first of all, the optimum conditions for feeding and nutrition of cross ROSS-308 crosses at the Training Farm of ADAU were studied. During the research, reference was made to the existing guidelines for feeding and feeding of the cross ROSS-308 crosses KOB-500 and other crosses.

The practical importance of the research :

The results of the research :
Poultry sector plays an important role in providing the population with food products in our country and in the world. Therefore, we consider it appropriate to breed ROSS-308 and other crosses that adapt to the climate at a higher level in our republic, and we consider it appropriate to breed these crosses in the Western zone as well as in other zone

The scientific novelty of research :

Keywords : feed, feeding, broiler, young bird, feed rate, repair young, feed residue.