• ISSN: 2310-4104
  • ISSN-L: 2790-5799PDF

22:11:2022

Müəllif : Kadagan Ozgecan Kadagan

DOİ : DOI:10.30546/2790-5799.2.2022.74-79

Jurnalın nömrəsi : 2022-3

Mıqalənin jurnalda səhifəsi 74-79

Tədqiqatın adı: THE EFFECTS OF ANTHROPOGENIC AGENTS ON CLIMATE CHANGE

Tədqiqatın məqsədi :
Texnoloji tərəqqi və əhalinin artımı nəticəsində ölkələrin istehsal səviyyələri ilə müqayisədə istehlak nisbətlərində əhəmiyyətli artım var. Bu araşdırma iqlim dəyişikliyinin əsas səbəblərini və insan faktorlarını araşdırır və iqlim dəyişikliyindən zərərin azaldılması üçün görülə biləcək tədbirləri müzakirə edir.

Tədqiqatın metodologiyası :
İqlim dəyişikliyinin kənd təsərrüfatı torpaqlarına müsbət və mənfi təsirlərini öyrənən ölkələrin hesabatları və müzakirələri öyrənilib.

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti :
İstixana qazlarının emissiyalarının iqlim dəyişikliyinə təsiri və onun nəticələri.

Tədqiqatın nəticələri :
Bu tədqiqat əvvəlki tədqiqatları diqqətlə seçmiş və iqlim dəyişikliyindən təsirlənən kənd təsərrüfatı torpaqlarının məhsuldarlığının və kənd təsərrüfatı istehsalının səviyyələrini müqayisə etmişdir.

Tədqiqatın elmi yeniliyi :
Bu məqalə iqlim dəyişikliyinin və antropogen amillərin əsas səbəblərini araşdırır və iqlim dəyişikliyindən zərərin azaldılması üçün görülə biləcək tədbirlərdən bəhs edir.

Açar sözlər : iqlim dəyişikliyi, antropogen amillər, kənd təsərrüfatı, istixana qazları, təbiət

22:11:2022

Автор : Kadagan Ozgecan Kadagan

DOİ DOI:10.30546/2790-5799.2.2022.74-79

Номер журнала : 2022-3

Страници статьи в журнале : 74-79

Название исследования :
ВОЗДЕЙСТВИЕ АНТРОПОГЕННЫХ АГЕНТОВ НА ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА

Цель исследования :
в связи с развитием технологий и увеличением численности населения в странах наблюдается значительный рост уровня потребления по сравнению с уровнем производства. В рамках данного исследования рассматриваются основные причины изменения климата и антропогенные факторы, а также обсуждаются меры, предпринимаемые для минимизации вреда от изменения климата.

Методология исследования :
рассмотрены исследования отчетов и материалов дискуссий стран, изучающих положительное и отрицательное влияние изменения климата на сельскохозяйственные угодья.

Важность исследовательского приложения :
воздействие выбросов парниковых газов на изменение климата и его последствия.

Результаты исследования :
в рамках данного исследования был проведен детальный анализ предыдущих исследований и сопоставлены уровни продуктивности сельскохозяйственных угодий и сельскохозяйственного производства, на которые повлияло изменение климата.

Научная новизна исследования :
в данной статье исследуются основные причины изменения климата и антропогенные факторы, а также рассматриваются меры, которые могут быть приняты для минимизации вреда от изменения климата.

Ключевые слова : антропогенные факторы, изменение климата, сельское хозяйство,

22:11:2022

Author : Kadagan Ozgecan Kadagan

DOİ DOI:10.30546/2790-5799.2.2022.74-79

Number of journal : 2022-3

Page of article in journal : 74-79

Title of the research :
THE EFFECTS OF ANTHROPOGENIC AGENTS ON CLIMATE CHANGE

The purpose of the research :
There is a significant increase in consumption rates compared to the production levels of countries as a result of developing technologies and increasing population rate. This research investigates the main reasons for the emergence of climate change and anthropogenic factors and discusses the measures that can be taken to mitigate the harms of climate change

The methodology of the research :
The reports and discussions of countries examining the positive and negative effects of climate change on agricultural lands were examined.

The practical importance of the research :
Effects of greenhouse gas emissions on climate change and its consequences.

The results of the research :
This research carefully screened the previous studies and compared the levels of farmland and agricultural production productivity affected by climate change.

The scientific novelty of research :
This article investigates the main reasons for the emergence of climate change and anthropogenic factors and discusses the measures that can be taken to mitigate the harms of climate change

Keywords : climate change, anthropogenic factors, agriculture, greenhouse gases, nature