• ISSN: 2310-4104
  • ISSN-L: 2790-5799PDF

22:11:2022

Müəllif : Ozkan Gulay Ozkan

DOİ : DOI:10.30546/2790-5799.2.2022.67-73

Jurnalın nömrəsi : 2022-3

Mıqalənin jurnalda səhifəsi 67-73

Tədqiqatın adı: EVALUATION OF CLIMATE CHANGE AND LIVESTOCK INDUSTRY IN THE VIEW OF AGRICULTURAL ECONOMICS

Tədqiqatın məqsədi :
İqlim dəyişikliyi bəşəriyyətin ən ciddi problemlərindən biridir və beynəlxalq aləmdə əsas gündəm məsələlərindən biridir. Bu tədqiqat heyvandarlıq istehsalında iqlim dəyişikliyinin yaratdığı problemləri qiymətləndirmək məqsədi daşıyır.

Tədqiqatın metodologiyası :
Müxtəlif üsullar müxtəlif dəyişənlərdən istifadə edərək iqlim dəyişikliyi və heyvandarlıq istehsalı arasındakı əlaqəni öyrənir.

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti :
İqlim dəyişikliyi və kənd təsərrüfatı arasındakı əlaqənin tədqiqi göstərir ki, CO2 ekvivalentində ölçülən istixana qazı emissiyalarının 18%-i heyvandarlığın payına düşür. Heyvandarlıq istehsalının ən mühüm təsirlərinə məhsulun kəmiyyət və keyfiyyətinin azalması, xəstəliklərə və zərərvericilərə qarşı həssaslığın artması, reproduktiv dövrlərin dəyişməsi, doğum itkiləri və yem səmərəliliyinin azalması daxildir.

Tədqiqatın nəticələri :
İqlim dəyişkənliyi həmçinin heyvanların mövcudluğunu, məhsuldarlığını, yem bitkilərinin və suyun mövcudluğunu və keyfiyyətini azaldır və heyvandarlıq istehsalına mənfi təsir göstərir.

Tədqiqatın elmi yeniliyi :
İqlim dəyişikliyi dünyanın bəzi regionlarında heyvan istehsalı, xüsusən də onların qidalanması və həyatlarının davamı üçün çoxölçülü mənfi nəticələrə səbəb olacaq. Nəticələr göstərir ki, iqlim dəyişkənliyi heyvan istehsalına keyfiyyət və kəmiyyət baxımından mənfi təsir göstərəcək və iqtisadi itkilərə səbəb olacaqdır.

Açar sözlər : Ekosistem, iqlim dəyişikliyi, heyvandarlıq, heyvanların rifahı, otlaq və otlaq sistemləri,

22:11:2022

Автор : Ozkan Gulay Ozkan

DOİ DOI:10.30546/2790-5799.2.2022.67-73

Номер журнала : 2022-3

Страници статьи в журнале : 67-73

Название исследования :
ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА И ЖИВОТНОВОДСТВА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЭКОНОМИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Цель исследования :
Изменение климата представляет собой одну из наиболее серьезных для человечества проблем и входит в число основных пунктов повестки дня на международной арене. Данное исследование направлено на оценку проблем, возникающих в связи с изменением климата, касающихся животноводческого сектора.

Методология исследования :
Используя различные методы, изучается взаимосвязь между изменением климата и животноводством с применением различных вариаций.

Важность исследовательского приложения :
Рассмотрение взаимосвязи между изменением климата и сельскохозяйственным сектором показывает, что на долю животноводства приходится 18% выбросов парниковых газов, измеряемых в эквивалентах CO2. В качестве наиболее важных последствий животноводства можно перечислить снижение количества и качества продукции, повышение чувствительности к болезням и вредителям, изменения в репродуктивном цикле, потери при рождении и снижение эффективности использования кормов.

Результаты исследования :
Климатические колебания приводят также к снижению доступности для животных, плодородия, доступности и качества кормовых культур и воды, что отрицательно влияет на животноводство.

Научная новизна исследования :
Климатические изменения приведут к многоплановым негативным последствиям для животноводства в некоторых регионах мира, в частности, для их питания и дальнейшей жизни. Согласно полученным результатам, климатические колебания оказывают негативное влияние на производство животноводческой продукции в качественном и количественном отношении и приведут к экономическим потерям.

Ключевые слова : экосистема, изменение климата, животноводство, благополучие животных, выпас и пастбищные системы, воспроизводство животных

22:11:2022

Author : Ozkan Gulay Ozkan

DOİ DOI:10.30546/2790-5799.2.2022.67-73

Number of journal : 2022-3

Page of article in journal : 67-73

Title of the research :
EVALUATION OF CLIMATE CHANGE AND LIVESTOCK INDUSTRY IN THE VIEW OF AGRICULTURAL ECONOMICS

The purpose of the research :
Climate change is one of the most serious problems for the human beings face and is among the main agenda items in the international arena. This study aims to evaluate the problems that arise with climate change concerning the livestock sector.

The methodology of the research :
Various methods examine the relationship between climate change and animal husbandry using different variables.

The practical importance of the research :
Examining the relationship between climate change and agriculture sector shows that animal production is responsible for 18% of greenhouse gas emissions measured in CO2 equivalents. The most important effects of animal production can be listed as a decrease in the quantity and quality of production, an increase in sensitivity to diseases and pests, changes in the reproductive cycle, losses at birth and a decrease in feed efficiency.

The results of the research :
Climate fluctuations also decrease animal availability, fertility, and the availability and quality of forage crops and water, and adverse effects on animal production.

The scientific novelty of research :
Climate change will have multidimensional negative consequences for animal production in some regions of the world, especially for their nutrition and the continuation of their lives. The results suggest that climatic fluctuations will adversely affect animal production in terms of quality and quantity and will cause economic losses.

Keywords : Ecosystem, climate change, livestock breeding, animal welfare, grazing and pasture systems, reproduction in animals