• ISSN: 2310-4104
  • ISSN-L: 2790-5799PDF

20:10:2022

Müəllif : Məmmədova Mənzər Məsim

DOİ : DOI:10.30546/2790-5799.2.2022.12-16

Jurnalın nömrəsi : 2022-3

Mıqalənin jurnalda səhifəsi 12-16

Tədqiqatın adı: BECƏRMƏ ÜSULLARININ ADİ RAZYANANIN BÖYÜMƏ VƏ İNKİŞAFİNA TƏSİRİ

Tədqiqatın məqsədi :

Tədqiqatın metodologiyası :

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti :

Tədqiqatın nəticələri :

Tədqiqatın elmi yeniliyi :

Açar sözlər :

20:10:2022

Автор : Məmmədova Mənzər Məsim

DOİ DOI:10.30546/2790-5799.2.2022.12-16

Номер журнала : 2022-3

Страници статьи в журнале : 12-16

Название исследования :

Цель исследования :

Методология исследования :

Важность исследовательского приложения :

Результаты исследования :

Научная новизна исследования :

Ключевые слова :

20:10:2022

Author : Məmmədova Mənzər Məsim

DOİ DOI:10.30546/2790-5799.2.2022.12-16

Number of journal : 2022-3

Page of article in journal : 12-16

Title of the research :

The purpose of the research :

The methodology of the research :

The practical importance of the research :

The results of the research :

The scientific novelty of research :

Keywords :