• ISSN: 2310-4104
  • ISSN-L: 2790-5799

MəqalələrÜÇFAZALI VƏ BİRFAZALI KƏND ŞƏBƏKƏLƏRİNİN TƏHLİLİ

1. Mahir Manaf oğlu Bağırzadə, 2. Elçin Hamlet oğlu Atayev, 3. Rasim Nurəddin oğlu Paşayev

PDF


LİFLİ PAMBIQ ÇİYİDLƏRİNİN ÇEŞİDLƏNMƏSİ , DƏRMANLANMASI ÜÇÜN İNNOVATİV TEXNOLOGİYA , QURĞULARININ İŞLƏNMƏSİ

1. Şahlar Mahmud oğlu Babayev,, 2. İlyas Əhməd oğlu Vəliyev, 3. Təvəkkül Miriş oğlu İslamov, 4. İlham Əli oğlu İsgəndərov

PDF


NAFTALAN NEFTİNİN MÜXTƏLİF DOZALARININ TƏSİRİ ALTINDA QOYUNUN QANININ BİOKİMYƏVİ PARAMETRLƏRİNİN SƏVİYYƏSİNİN DİNAMİKASI

1. Ильгар Фархад оглы Гянджаев, 2. Улдуз Юнис кызы Сафарова, 3. Шафига Джахангир кызы Джафарова

PDFMALİYYƏ SİYASƏTİNİN NƏZƏRİ ASPEKTLƏRİ VƏ TƏNZİMLƏMƏ PROSESİNDƏ ROLU

1. Məhərrəm Cəlal Hüseynov, 2. Elçin Arif Salahov, 3. Rəfiqə Şahin Əliyeva

PDF


Balıq məhsulları istehsalının texnologiyası kafedrası_ABOUT ARTIFICIAL GROWING OF AFRICAN CATFISH - CLARIAS GARIEPINUS (BURCHELL, 1822) IN THE CONDITIONS OF AZERBAIJAN

1. Namiq Janeli Mustafayev, 2. Urfan Turan Turabov, 3. Sanam Zabit Ibrahimova, 4. Nicat Valeh Hummetli, 5. Nailə İnayət Qarayeva, 6. İlham Əlibaba Aliyev, 7. Xasafat Mahammad Safarov

PDF


Aqrar Elm Institutları