• ISSN: 2310-4104
  • ISSN-L: 2790-5799

Məqalələr

YAŞILLAŞDIRILMIŞ MƏKANLARIN LANDŞAFT DİZAYNIN HƏLLİNİN FORMALAŞMASINA TƏSİR EDƏN AMİLLƏR

Vilayət İsrəfil oğlu Məmmədov, Mirzə Rza oğlu Mustafayev, Rahim Fikrət oğlu Mehdizadə

DOI:10.30546/2790-5799.2.2022.30-37

PDF

BORU KƏMƏRLƏRİNİN OXU BOYUNCA DƏYİŞƏN YÜKLƏRİN ONUN MÖHKƏMLİYİNƏ TƏSİRİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

Qəzalə Sabir qızı Xeyrəbadi , Rəbiyə Mustafa qızı Abışova

DOI:10.30546/2790-5799.2.2022.129

PDF

ADAU-NUN “TƏDRİS TƏCRÜBƏ TƏSƏRRÜFATI”NDA ƏTLİK İSTİQAMƏTLİ CAVAN TƏMİR QUŞLARIN YEMLƏNMƏSİ

Rafiq Bayram oğlu Allahverdiyev., Rüfət Şahlar oğlu Hacıyev

DOI:10.30546/2790-5799.2.2022.17-22

PDF

THE EFFECTS OF ANTHROPOGENIC AGENTS ON CLIMATE CHANGE

Ozgecan Kadagan

DOI:10.30546/2790-5799.2.2022.74-79

PDF


PUBLIC PERCEPTION ABOUT THE IMPACT CLIMATE CHANGE

Ismail Bulent Gurbuz

DOI:10.30546/2790-5799.2.2022.61-66

PDF

BECƏRMƏ ÜSULLARININ ADİ RAZYANANIN BÖYÜMƏ VƏ İNKİŞAFİNA TƏSİRİ

Mənzər Məsim qızı Məmmədova., Ləman Fizuli qızı Şahbazlı

DOI:10.30546/2790-5799.2.2022.12-16

PDF


Bayanşirə süfrə üzüm sortunun ampelodiskriptor və biomorfoloji xüsusiyyətlərinin tədqiqi

Məhsəti Mikayıl qızı Ələkbərova., Nailə Şirin qızı Səfərova

DOI:10.30546/2790-5799.2.2022.5-11

PDF

Aqrar sahədə subsidiyalaşma maliyyə dəstəyinin tərkib hissəsi kimi

Muradov Rahil Cabbar

DOI:10.30546/2790-5799.2.2022.100-105

PDF

TƏHLÜKƏSIZ VƏ SAĞLAM QIDA MƏHSULLARININ DAVAMLI TƏDARÜKÜNÜN TƏMIN EDILMƏSI

Rubaba Hilal Aliyeva

DOI:10.30546/2790-5799.2.2022.95-99

PDF

Ərzaq təminatının yaxşılaşdırılmasında aqrar emal sənayesinin inkişafının rolu

Vəfa Qənbər qızı Məmmədova., Anar Fizuli oğlu Həsənov

DOI:10.30546/2790-5799.2.2022.56-60

PDF


ОЦЕНКА АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ СОГЛАСНО МСФО

Элай Джалал оглы Зейналлы., Наргиз Тофик кызы Гасанов

DOI:10.30546/2790-5799.2.2022.38-55

PDF

Денежная реформа в России в 2023-2025 гг.

Казьмин Антон Геннадьевич

DOI:10.30546/2790-5799.2.2022.80-85

PDF

Aqrar Elm Institutları