• ISSN: 2310-4104
  • ISSN-L: 2790-5799PDF

17:10:2022

Müəllif : Rəcəbli Ilknur Rahib

DOİ : DOI:10.30546/2790-5799.2.2022.90-94

Jurnalın nömrəsi : 2022-3

Mıqalənin jurnalda səhifəsi 90-94

Tədqiqatın adı: İşğaldan Azad Olunmuş Ərazilərdə Nəqliyyat Sektorunda Rəqəmsallaşmanın İnkişaf İstiqamətləri

Tədqiqatın məqsədi :
İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə nəqliyyat sektorunda işğaldan sonra dövlət tərəfindən nə kimi tədbirlərin görülməsi və hansı inkişaf istiqamətlərinin seçilməsindən ibarətdir.

Tədqiqatın metodologiyası :
Tədqiqatın əsas metodologiyası nəqliyyat sektorunun inkişaf etdirilməsi hansı metod, texnogiyalardan istifadə edilməsi əsaslı şəkildə göstərilmişdir.

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti :
Tədqiqatımın əsas əhəmiyyəti ondan ibarətdirki, bu tədqiqatda işğaldan azad edilmiş iqtisadi ərazilərimizdə nəqliyyat sektorunun inkişaf etdirməklə iqtisadiyyatı daha da dirçəltmək, rəqəmsallaşmanın öyrənilməsi və tətbiqi nəticəsində daha da digtal platformaya sahib olmaqdan ibarətdir.

Tədqiqatın nəticələri :
Nəticə etibarı ilə ölkəmizin təkcə bir iqtisadi rayon yox 14 iqtisadi rayonlarımızın hamısında nəqliyyat sektorunda olan həyata keçirilən layihələrin sayəsində ölkəmizin iqtisadi vəziyyəti daha dayaxşılaşır.

Tədqiqatın elmi yeniliyi :
Tədqiqatın elmi yeniliyi isə əsasən nəqliyyatda sektorunun inkişaf etməsi yanaşı olaraq həyata keçirilən layihələr təkcə bir sahənin deyil ölkədə turizm sahəsinin inkişafındada öz yeniliklərini göstərəcəkdir.

Açar sözlər : nəqliyyat, inkişaf mexanizmləri, tendensiyalar, kompleks, ətraf mühit Giriş.

17:10:2022

Автор : Rəcəbli Ilknur Rahib

DOİ DOI:10.30546/2790-5799.2.2022.90-94

Номер журнала : 2022-3

Страници статьи в журнале : 90-94

Название исследования :
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ В ТРАНСПОРТНОЙ СФЕРЕ НА ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОККУПАЦИИ ТЕРРИТОРИЯХ

Цель исследования :
Он состоит в том, какие меры необходимо предпринять государству в транспортной сфере на освобожденных от оккупации территориях и какие направления развития выбрать.

Методология исследования :
Принципиально показана основная методология исследования, какие методы и технологии следует использовать для развития транспортной отрасли.

Важность исследовательского приложения :
Основное значение моего исследования заключается в том, что в этом исследовании речь идет о дальнейшем возрождении экономики за счет развития транспортного сектора в наших освободившихся экономических областях, иметь более цифровую платформу в результате изучения и применения цифровизации.

Результаты исследования :
В результате, благодаря реализованным проектам в транспортной сфере не только в одном экономическом районе, но и во всех 14 экономических районах нашей страны экономическое положение нашей страны становится более гармоничным.

Научная новизна исследования :
Научная новизна исследования заключается в основном в развитии транспортной сферы, а выполненные проекты покажут свои новшества не только в развитии одной области, но и в развитии туризма в стране.

Ключевые слова : транспорт, механизмы развития, тенденции, комплекс, среда.

17:10:2022

Author : Rəcəbli Ilknur Rahib

DOİ DOI:10.30546/2790-5799.2.2022.90-94

Number of journal : 2022-3

Page of article in journal : 90-94

Title of the research :
DIGITALIZATION DEVELOPMENT DIRECTIONS IN THE TRANSPORT SPHERE IN THE TERRITORIES LİBERATED FROM OCCUPATION.

The purpose of the research :
It consists of what measures to be taken by the state in the transport sector in the territories freed from occupation and what development directions to choose.

The methodology of the research :
The main methodology of the research, which methods and technologies should be used for the development of the transport sector, has been fundamentally shown.

The practical importance of the research :
The main significance of my study is that this study is about further reviving the economy through the development of the transport sector in our liberated economic areas, to have a more digital platform as a result of the study and application of digitalization.

The results of the research :
As a result, thanks to the implemented projects in the transport sector, not only in one economic region, but also in all 14 economic regions of our country, the economic situation of our country is becoming more harmonious.

The scientific novelty of research :
The scientific novelty of the research lies mainly in the development of the transport sector, and the completed projects will show their innovations not only in the development of one area, but also in the development of tourism in the country.

Keywords : transport, development mechanisms, trends, complex, environment