• ISSN: 2310-4104
  • ISSN-L: 2790-5799PDF

21:09:2022

Müəllif : Həsənov Anar Fizuli

DOİ : DOI:10.30546/2790-5799.2.2022.56-60

Jurnalın nömrəsi : 2022-3

Mıqalənin jurnalda səhifəsi 56-60

Tədqiqatın adı: Ərzaq təminatının yaxşılaşdırılmasında aqrar emal sənayesinin inkişafının rolu

Tədqiqatın məqsədi :
Azərbaycan respublikasında aqrar emal sənayesinin və əhalinin ərzaq təminatının mövcud vəziyyətini təhlil etmək və eləcə də ərzaq təminatının yaxşılaşdırılmasına dair prioritet istiqamətləri müəyyənləşdirməkdən ibarətdir.

Tədqiqatın metodologiyası :
Elmi araşdırmada Azərbaycan respublikasında aqrar emal sənayesinin və ərzaq təminatının mövcud vəziyyəti müşahidə və müqayisəli təhlil metodları əsasında tədqiq olunmuşdur.

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti :
Azərbaycan ərzaq təminatının yaxşılaşdırılması istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərin müəyyən fazalarında nəzərə alına bilər.

Tədqiqatın nəticələri :
Ərzaq təminatının yaxşılaşdırılması istiqamətində kənd təsərrüfatında istehsal infrastrukturunun və aqrar emal sənayesinin inkişaf etdirilməsinın zəruriliyi aşkar olunmuşdur.

Tədqiqatın elmi yeniliyi :
Qloballaşma şəraitində ərzaq təminatının yaxşılaşdırılmasının obyektiv zəruriliyi əsaslandırılmış; respublikada ərzaq təminatı səviyyəsi ilə kənd təsərrüfatı istehsalının mövcu göstəricilərinin uzlaşma səviyyəsi tədqiq olunmuşdur

Açar sözlər : ərzaq təhlükəsizliyi, kənd təsərrüfatı, qloballaşma, istehsal, emal

21:09:2022

Автор : Həsənov Anar Fizuli

DOİ DOI:10.30546/2790-5799.2.2022.56-60

Номер журнала : 2022-3

Страници статьи в журнале : 56-60

Название исследования :
РОЛЬ АГРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УЛУЧШЕНИИ СНАБЖЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ

Цель исследования :
Состоит в анализе текущего состояния агроперерабатывающей промышленности и продовольственного обеспечения населения в Азербайджанской Республике, а также определении приоритетных направлений улучшения продовольственного обеспечения.

Методология исследования :
В ходе научного исследования на основе методов наблюдения и сравнительного анализа было изучено современное состояние агроперерабатывающей промышленности и снабжения продовольствием в Азербайджанской Республике.

Важность исследовательского приложения :
Азербайджан может быть принят во внимание на определенных этапах мер, реализуемых в направлении улучшения продовольственного обеспечения.

Результаты исследования :
Выявлена необходимость развития производственной инфраструктуры и агроперерабатывающей промышленности в сельском хозяйстве с целью улучшения продовольственного обеспечения.

Научная новизна исследования :
Обоснована объективная необходимость улучшения продовольственного обеспечения в условиях глобализации; изучен уровень соответствия между уровнем продовольственной обеспеченности и текущими показателями производства сельскохозяйственной продукции в республике.

Ключевые слова : продовольственная безопасность, сельское хозяйство, глобализация, производство, предложение

21:09:2022

Author : Həsənov Anar Fizuli

DOİ DOI:10.30546/2790-5799.2.2022.56-60

Number of journal : 2022-3

Page of article in journal : 56-60

Title of the research :
THE ROLE OF AGRO-PROCESSİNG İNDUSTRY İN İMPROVİNG FOOD SUPPLY

The purpose of the research :
Сonsists of analyzing the current situation of the agro-processing industry and the food supply of the population in the Republic of Azerbaijan, as well as determining the priority directions for improving the food supply.

The methodology of the research :
In the scientific study, the current situation of the agro-processing industry and food supply in the Republic of Azerbaijan was studied based on the methods of observation and comparative analysis.

The practical importance of the research :
Azerbaijan can be taken into account in certain phases of measures implemented in the direction of improving food supply.

The results of the research :
The need to develop the production infrastructure and agro-processing industry in agriculture in order to improve the food supply was revealed.

The scientific novelty of research :
The objective necessity of improving the food supply in the conditions of globalization is substantiated; the level of agreement between the level of food supply and the current indicators of agricultural production in the republic was studied.

Keywords : food security, agriculture, globalization, production, supply