• ISSN: 2310-4104
  • ISSN-L: 2790-5799PDF

28:06:2022

Müəllif : Əliyev Qurban İsa

DOİ : DOI:10.30546/2790-5799.1.2022.42-51

Jurnalın nömrəsi : 2022-2

Mıqalənin jurnalda səhifəsi 42-51

Tədqiqatın adı: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ SAMUX RAYONUNDA BİTKİÇİLİK MƏHSULLARININ İSTEHSALI

Tədqiqatın məqsədi :
Tədqiqat işinin məqsədi Samux rayonunun təsərrüfatlarında bitkiçilik(taxıl) məhsullarının istehsalında istifadə olunan maşın-traktor aqreqatlarının optimal tipinin seşilməsi və nəqliyyat işnin bir elementi kimi yük daşınmasında mühüm əhəmiyyəti olan avtomobil nəqliyyatı vasitələrinin səmərəli işinin təşkilindən ibarətdir.

Tədqiqatın metodologiyası :
1.Sahədə taxıl yığan kombaynların saatlıq və gündəlik məhsuldarlığı; 2. Taxıl yığan sahəyə görə orada işləyəcək kombaynların sayı; 3. Məhsul daşıyacaq nəqliyyat vasitələrinin tipi (markası), yükgötürmə qabiliyyəti, hərəkət sürəti; 4. Məhsul daşınan yolun şəraiti

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti :
Tədqiqat nəticəsində taxılın aqrotexniki müddətdə (tez)yığılması və sahədə məhsulun itkisiz daşınması üçün müvafiq göstəricilər şəraitə uyğun olaraq hesabat yolu ilə təyin edilmişdir.

Tədqiqatın nəticələri :
Bir çox istehsal prosesində sahədən yığılan taxılın daşınmasında traktor qoşqularından daha çox istifadə edilib. Samux rayonunda bu tip aqreqatların sayı az olduğu üçün taxılın sahədən avtomobil nəqliyyatı ilə daşınması üzrə hesabat aparmışıq. Rayonda yük boşaldıcı maşın az olduğu üçün tələb edilən miqdarı təyin edilməmişdir.

Tədqiqatın elmi yeniliyi :
Məhsulun tarladan son məntəqəyə daşınma məsafəsinə nəqliyyat vasitələrinin yük götürmə qabiliyyətinə və tipinə görə və eyni zamanda yol şəraitindən asılı olaraq hərəkət sürətinə uyğun olaraq riyazi metodlarla onların optimal miqdarı təyin edilməsi metodologiyası ilə hesabat aparılması tədqiqatın elmi yeniliyidir.

Açar sözlər : aqrar istehsalat daşıma maşın-traktor aqreqatı enerji xərcləri yanacaq

28:06:2022

Автор : Əliyev Qurban İsa

DOİ DOI:10.30546/2790-5799.1.2022.42-51

Номер журнала : 2022-2

Страници статьи в журнале : 42-51

Название исследования :
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В СВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТВОМ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА В САМУХСКОМ РАЙОНЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Цель исследования :
выбор технических средств в зависимости от вида продукции растениеводства, производимой сегодня в Самухском районе, посевной площади и количества производимой продукции

Методология исследования :
для выполнения поставленной задачи необходимо заранее определить следующее: Алиев., Г.И.,

Важность исследовательского приложения :
в результате исследования отчетным путем в соответствии с условиями были определены соответствующие показатели по агротехническим (быстрым) срокам уборки зерна и транспортировке продукции в поле без потерь.

Результаты исследования :
в Российской Федерации для перевозки зерна, собранного с полей, используется больше тракторные прицепы. Поскольку в Самухском районе таких агрегатов мало, мы составили отчет о перевозке зерна с поля автомобильным транспортом

Научная новизна исследования :
Транспортировка продукции на площадь посева, урожайность, часовой и сменная производительность зерноуборочных комбайнов, расстояние транспортировки продукции с поля до конечного пункта их оптимальное количество определялось математическими методами в соответствии с грузоподъемностью и типом транспортных средств, а также со скоростью движения в зависимости от дорожных условий

Ключевые слова : аграрное производство сбор урожая транспортировка транспортно-технологический топливо

28:06:2022

Author : Əliyev Qurban İsa

DOİ DOI:10.30546/2790-5799.1.2022.42-51

Number of journal : 2022-2

Page of article in journal : 42-51

Title of the research :
OPTIMUM TRANSPORTATION MEANS FOR PRODUCTION OF PLANT-GROWING PRODUCTS IN THE SAMUKH REGION OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN

The purpose of the research :
today the methods of organization and management of the selection of technical means according to the type of plant-growing products produced in the Samukh region, arable land, and quantity of produced products in working conditions do not fully reflect the potential of technical means

The methodology of the research :
1. Hourly and daily productivity of grain harvesters in the field; 2. The number of combine harvesters to work there, depending on the area that collects grain 3. Type (brand) of vehicles to carry the product, load capacity, speed of movement; 4. Conditions of road transport;

The practical importance of the research :
as a result of the study, the relevant indicators for the agrotechnical (fast) harvesting of grain and the loss-free transportation of crops in the field were determined by reporting according to the conditions. Thus, each combination will be equipped with appropriate transport means, and as soon as the hopper of the combine harvester is filled with grain, it will be discharged to the transport vehicle and transported to the final point in time

The results of the research :
in the Russian Federation, tractor-trailers have been used more to transport grain harvested from the field. We have carried out a report on the transportation of grain from the field by motor transport, as there are very few units of this type in Samukh district. The quantity required was not determined as the load-unloading machine was small in the district

The scientific novelty of research :
crop production in the Samukh region (grain, corn, barley, etc. transportation of products to the arable land, productivity, hourly and shift productivity of grain harvesters, a distance of transportation of products from the field to the final point.

Keywords : agricultural production transportation machinery-tractor units energy costs fuel