• ISSN: 2310-4104
  • ISSN-L: 2790-5799PDF

28:06:2022

Müəllif : Həsənova Aişə Baba

DOİ : DOI:10.30546/2790-5799.1.2022.26-32

Jurnalın nömrəsi : 2022-2

Mıqalənin jurnalda səhifəsi 26-32

Tədqiqatın adı: ARDIC MEYVƏSİNDƏN EFİR YAĞININ ALINMASI METODLARININ TƏDQİQİ

Tədqiqatın məqsədi :
Müasir dövrdə kimya sənayesinin qarşısında duran ən mühüm məsələlərdən biri təbii sərvətlərdən səmərəli istifadə olunması və xammala qənaət, ətraf mühitin qorunması məqsədi ilə sənaye və məişət tullantılarının təkrar emal prosesidir.

Tədqiqatın metodologiyası :
Müxtəlif üsullarla efir yağlarının alınma metodları, istifadə sahələri və təsir mexanizmi haqqında məlumat verilmişdir. İqtisadi və texnoloji cəhətdən əlverişli üsul olan ekstraksiya ilə ardıc meyvəsindən coxkomponentli efir yağının alınması prosesinin metedologiyası tədqiq edilmişdir

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti :
Parfümeriya preparatlarında istifadə üçün bu ekstraktlardan müxtəlif məlhəm və lasyonlar hazırlanır. Ardıcdan alınan efir yağından tibbdə spirtdə hazırlanmış məhlul və məlhəm formasında revmatizm xəstəliyində ağrıkəsici maddə olaraq, dəri xəstəliklərində dezinfeksiya edici və yarasağaldıcı, qurdqovucu kimi tətbiq sahələri tapmışdır.

Tədqiqatın nəticələri :
Ardıcın meyvəsinin müxtəlif çıxım nisbətində ekstraksiya üsulu ilə efir yağının alınması prosesləri 3 variant üzrə tədqiq edilməklə, əlverişli optimal variant müəyyən edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, ardıcın meyvəsi 300 q, həlledici isə 300 ml götürüldükdə, ekstrakt 70-78Ctemperaturda qovulduqdan sonra 26 ml efir yağı ayrılmışdır.

Tədqiqatın elmi yeniliyi :
Ardıcın meyvəsindən ekstraksiya metodu ilə alınan efir yağları mürəkkəb qarışıqlardan ibarət olan zərərsiz birləşmə olduğu üçün həm daxilə qəbul edilir, həm də dəri xəstəliklərində dərinin səthində istifadə olunur. Təbii efir yağları antibakterial hesab olunduğu üçün müxtəlif patogenlərə qarşı effektlidir.

Açar sözlər : ardıc meyvəsi etil spirti efir yağı ekstraksiya enflorenj distillə üsulu

28:06:2022

Автор : Həsənova Aişə Baba

DOİ DOI:10.30546/2790-5799.1.2022.26-32

Номер журнала : 2022-2

Страници статьи в журнале : 26-32

Название исследования :
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ЭФИРНОГО МАСЛА ИЗ ПЛОДОВ МОЖЖЕВЕЛЬНИКА МЕТОДОВ

Цель исследования :
Одной из важнейших проблем, стоящих перед химической промышленностью в современное время, является процесс переработки промышленных и бытовых отходов с целью эффективного использования природных ресурсов и экономии сырья и защиты окружающей среды

Методология исследования :
Приведена информация о способах получения эфирных масел различными способами, областях применения и механизме действия. Изучено получение многокомпонентного эфирного масла из плодов можжевельника методом экстракции, что является экономически и технологически выгодным методом

Важность исследовательского приложения :
Эфирное масло, получаемое из можжевельника, применялось в медицине в виде спиртового раствора и мази как болеутоляющее средство при ревматизме, как дезинфицирующее и антисептическое средство при кожных заболеваниях, как средство от глистов.

Результаты исследования :
Изучены процессы получения эфирного масла экстракцией плодов секвенатора разной урожайности на 3-х вариантах и определен благоприятный оптимальный вариант. Определено, что при взятии 300 г плодов и 300 мл растворителя отделяется 26 мл эфирного масла после отжима экстракта при 70-78°С.

Научная новизна исследования :
Основным действием эфирных масел из ягод можжевельника являются их антисептические свойства. Поскольку натуральные эфирные масла считаются антибактериальными, они эффективны против различных патогенов

Ключевые слова : плоды можжевельника, спирт этиловый эфирное масло экстракция, соцветия

28:06:2022

Author : Həsənova Aişə Baba

DOİ DOI:10.30546/2790-5799.1.2022.26-32

Number of journal : 2022-2

Page of article in journal : 26-32

Title of the research :
PRODUCTİON OF ESSENTİAL OİL FROM JUNİPER FRUİT RESEARCH OF METHODS

The purpose of the research :
One of the most important issues facing the chemical industry in modern times is the process of recycling industrial and domestic waste in order to use natural resources efficiently and save raw materials and protect the environment.

The methodology of the research :
Information was provided on the methods of obtaining essential oils by various methods, areas of use, and mechanisms of action. Extraction of multi-component essential oil from juniper fruit by extraction, which is an economically and technologically advantageous method, has been studied.

The practical importance of the research :
Various ointments and lotions are prepared from these extracts for use in perfumery. The essential oil obtained from juniper has been used in medicine in the form of an alcoholic solution and ointment as a painkiller in rheumatism, as a disinfectant and antiseptic in skin diseases, and as a worm repellent

The results of the research :
The processes of obtaining essential oil by extraction of the fruit of the sequencer at different yields were studied on 3 variants, and a favorable optimal variant was determined. It was determined that when 300 g of fruit and 300 ml of solvent were taken, 26 ml of essential oil was separated after the extract was expelled at 70-78°

The scientific novelty of research :
The essential oils obtained from the fruit of the juniper by the method of extraction are a harmless compounds consisting of complex mixtures and are used both internally and on the surface of the skin in skin diseases. It is also used in various industries (food, perfume, medicine, technical, etc.). The main effect of essential oils from juniper berries is their antiseptic properties. As natural essential oils are considered antibacterial, they are effective against various pathogens.

Keywords : juniper fruit ethyl alcohol essential oil extraction influence influence