• ISSN: 2310-4104
  • ISSN-L: 2790-5799PDF

01:04:2022

Müəllif : Məmmədova Mina Zaman

DOİ : DOI: 10.30546/2790-5799.1.2022.13-19

Jurnalın nömrəsi : 2022-2

Mıqalənin jurnalda səhifəsi 13-19

Tədqiqatın adı: INFLUENCE OF DIFFERENT SOWING METHODS, FERTILIZER RATES, PINCHING AND HARVESTING TERMS ON THE NUMBER

Tədqiqatın məqsədi :
Azərbaycan şəraitində məhsuldarlığı xeyli artırmaq məqsədi ilə müxtəlif səpin üsullarının, gübrə normalarının, ucvurmanın və yığım müddətlərinin pambıq sortlarında qozaların sayına, bir qozadan çıxan pambığın, 1000 ədəd toxumun çəkisinə və lif çıxımına təsirinin öyrənilməsidir.

Tədqiqatın metodologiyası :
səpin üsullarının, gübrə normalarının, ucvurma və yığım müddətlərinin pambıq sotrlarının boyuna, inkişafına və məhsuldarlığına təsirinin xüsusiyyətlərini öyrənmək; səpin üsullarının, gübrə normalarının, ucvurma və yığım müddətlərinin pambıq sortlarının məhsuldarlığına və lifin texnoloji göstəricilərinə təsirini müəyyən etmək; səpin üsullarının, gübrə normalarının, ucvurma və yığım müddətlərinin pambığın becərilməsinə təsirinin iqtisadi səmərəliyini təyin etmək.

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti :
tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, bir hektardan yüksək məhsulun əldə edilməsini təmin edən optimal səpin üsulları, gübrə normaları, ucvurma və yığım müddətləri istehsalata təbiq edilsin. Tədqiqat nətcəsində əldə olunmuş nəticələr, təkliflər və tövsiyələr yüksək məhsul alınması üçün istehsalatda geniş istifadə oluna bilər.

Tədqiqatın nəticələri :
Səpin üsullarını, gübrə normalarının, ucvurmanın və yığım müddətlərinin tətbiqi pambıq sortlarında qozaların sayına, lif çıxımına və 1000 ədəd toxumun çəkisinə müxtəlif formada təsir göstərmişdir.

Tədqiqatın elmi yeniliyi :
Azərbaycan respublikası Mil düzü şəraitində yüksək xam pambıq məhsulunun alınması üçün optimal səpin üsullarına, gübrə normalarına, ucvurma və yığım müddətlərinə dair elmi yeniliklər müəyyənləşdirilmişdir. Optimal səpin üsulları, gübrə normaları, ucvurma və yığım müddətləri pambıq sortlarının boyuna, inkişafına və məhsuldarlığına böyük təsir göstərir. Bu amillər bar orqanlarının mühüm dərəcədə tökülməsini azaldır, yararlı qozaların sayını artırır.

Açar sözlər : Səpin üsulları, adi səpin, tirəyə səpin, gübrə normaları, ücvurma, qozaların sayı, bir qozadan çıxan xam pambıq, 1000 ədəd toxum, lif çıxımı

01:04:2022

Автор : Məmmədova Mina Zaman

DOİ DOI: 10.30546/2790-5799.1.2022.13-19

Номер журнала : 2022-2

Страници статьи в журнале : 13-19

Название исследования :
ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ ПОСЕВА, НОРМ УДОБРЕНИЙ, СРОКОВ ЧЕКАНКИ И УБОРКИ НА КОЛИЧЕСТВО КОРОБОЧЕК И ВЫХОД ВОЛОКНА У СОРТОВ ХЛОПЧАТНИКА

Цель исследования :
изучить влияние различных способов посева, норм удобрений, сроков чеканки и уборки на количество коробочек у сортов хлопчатника, массу хлопчатника из одной коробочки, массу 1000 семян и выход волокна сортов хлопчатника в условиях Азербайджана с целью обеспечения существенного повышения урожайности

Методология исследования :
изучить особенности роста, развития и формирования урожая хлопчатника сортов в зависимости от способов посева, норм удобрений, сроков чеканки и уборки; установить влияние способов посева, норм удобрений, сроков чеканки и уборки на формирование урожайности и технологические свойства хлопкового волокна; определить экономическую эффективность возделывания хлопчатника при оптимальных способах посева, норм удобрений, сроков чеканки и уборки; дать рекомендации производству по оптимальным способам посе

Важность исследовательского приложения :
практическая значимость исследований заключается в том, что внедрение в производство разработанных оптимальных вариантов изученных способов посева, норм удобрений, сроков чеканки и уборки обеспечивает получение наивысшего уровня урожайности с одного гектара. Выводы, предложения и рекомендации, сформулированные в результате исследования, могут быть широко использованы в производственных условиях для получения высоких урожаев

Результаты исследования :
применение способов посева, нормы удобрений, сроков чеканки и уборки по-разному влияли на количество коробочек, выход волокна и массу 1000 семян у сортов хлопчатника.

Научная новизна исследования :
на основании результатов исследований в условиях Мильской степи Азербайджана нами были научно-обоснованы и установлены оптимальные способы посева, нормы удобрений, сроки чеканки и уборки, обеспечивающих получение максимально возможного урожая хлопка-сырца хлопчатника. Установлено, что оптимальные способы посева, нормы удобрений, сроки чеканки и уборки оказывают большое влияние на рост, развитие и продуктивность сортов хлопчатника.

Ключевые слова : Методы посева, обычный посев, гребневой посев, нормы удобрений, чеканка, количество коробочек, выход хлопка-сырца с одной коробочки, 1000 штук семян, выход волокна

01:04:2022

Author : Məmmədova Mina Zaman

DOİ DOI: 10.30546/2790-5799.1.2022.13-19

Number of journal : 2022-2

Page of article in journal : 13-19

Title of the research :
INFLUENCE OF DIFFERENT SOWING METHODS, FERTILIZER RATES, PINCHING AND HARVESTING TERMS ON THE NUMBER

The purpose of the research :
to study the influence of different sowing methods, fertilizer rates, the timing of pinching and harvesting on the number of bolls in cotton varieties, the weight of cotton from one boll, the weight of 1000 seeds, and the yield of fiber of cotton varieties in Azerbaijan in order to ensure a significant increase in productivity.

The methodology of the research :
- to study the characteristics of the growth, development, and formation of the yield of cotton varieties, depending on the methods of sowing, fertilizer rates, the timing of pinching and harvesting; establish the influence of sowing methods, fertilizer rates, the timing of pinching and harvesting on the formation of productivity and technological properties of cotton fiber; determine the economic efficiency of cotton cultivation with optimal sowing methods, fertilizer rates, the timing of pinch

The practical importance of the research :
The practical significance of the research lies in the fact that the introduction into production of the developed optimal options for the studied sowing methods, fertilizer rates, timing of pinching and harvesting provides the highest level of yield per hectare. Conclusions, suggestions, and recommendations formulated as a result of the research can be widely used in production conditions to obtain high yields.

The results of the research :
the use of sowing methods, fertilizer rates, timing of pinching and harvesting had a different effect on the number of bolls, fiber yield and weight of 1000 seeds in cotton varieties.

The scientific novelty of research :
based on the results of research in the conditions of the plain of Mill of Azerbaijan, we scientifically substantiated and established the optimal methods of sowing, fertilizer rates, the timing of pinching and harvesting, ensuring the maximum possible yield of raw cotton. It has been established that the optimal sowing methods, fertilizer rates, timing of pinching and harvesting have a great influence on the growth, development and productivity of cotton varieties.

Keywords : Sowing methods, conventional sowing, ridge sowing, fertilizer rates, pinching, number of bolls, raw cotton yield from one boll, 1000 seeds, fiber yield.