• ISSN: 2310-4104
  • ISSN-L: 2790-5799PDF

20:06:2022

Müəllif : Ibrahimov Azad Ganbar

DOİ : DOI:10.30546/2790-5799.1.2022.5-12

Jurnalın nömrəsi : 2022-2

Mıqalənin jurnalda səhifəsi 5-12

Tədqiqatın adı: AZƏRBAYCAN ARİD ZONA TORPAQLARININ WRB İLƏ ƏLAQƏSİ

Tədqiqatın məqsədi :
Azərbaycan torpaq təsnifatı genetik profilə əsaslanan təsnifatdır. Bu təsnifatda əsasən ənəvi– topoqrafik, rəng, iqlim və s. kimi adlardan istifadə edilir. Beynəlxalq təsnifat sistemi isə diaqnostik göstəricilər əsasında çöl tədqiqatlarında müəyyənləşdirilir və laborator analizlərin nəticəsində dəqiqləşdirilir. Tədqiqatın məqsədi Azərbaycan torpaq təsnifatı ilə VRB torpaq təsnifat sisteminin korrelyativ imkanlarını müəyyən etməkdir.

Tədqiqatın metodologiyası :
Dünya Torpaqşünaslar cəmiyyəti tərəfindən qəbul olunmuş WRB-2014 kriteriyaları əsas götürülmüşdür. Korrelyasiya imkanları araşdırılarkən konsepsiyaya əsaslanan metodika Minansy və Krasilinikov tərəfindən istifadə olunan yanaşmalardan istifadə edilmişdir.

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti :

Tədqiqatın nəticələri :
Müəyyən olunmuşdur ki, hər iki torpaq təsnifatının korrelyasiyası mümükündür. Korrelyasiya müxtəlif taksonlar səviyyəsində baş verir ona görə də korrelyasiya edəndə torpaq lar yüksək taksonlarla yanaşı tip və yarımtip səviyyəsində təhlil edilmişdir.

Tədqiqatın elmi yeniliyi :
Korreyasiya nəticəsində suvarılan çəmən-boz torpaqlar ən yeksək takson səviyyəsində Anthrosols torpaq Referativ qrupuna, çəmən-boz torpaqlar isə Calcisols və Gleysols torpaq referativ qrupuna uyğun gəlmişdir.

Açar sözlər : Dünya Torpaqşünaslar Cəmiyyəti VRB Torpaq təsnifatı Taksonlar

20:06:2022

Автор : Ibrahimov Azad Ganbar

DOİ DOI:10.30546/2790-5799.1.2022.5-12

Номер журнала : 2022-2

Страници статьи в журнале : 5-12

Название исследования :

Цель исследования :

Методология исследования :

Важность исследовательского приложения :

Результаты исследования :

Научная новизна исследования :

Ключевые слова :

20:06:2022

Author : Ibrahimov Azad Ganbar

DOİ DOI:10.30546/2790-5799.1.2022.5-12

Number of journal : 2022-2

Page of article in journal : 5-12

Title of the research :

The purpose of the research :

The methodology of the research :

The practical importance of the research :

The results of the research :

The scientific novelty of research :

Keywords :