• ISSN: 2310-4104
  • ISSN-L: 2790-5799PDF

04:05:2022

Müəllif : Səlimli Səlim Hafiz

DOİ : DOI:10.30546/2790-5799.1.2022.97-105

Jurnalın nömrəsi : 2022-2

Mıqalənin jurnalda səhifəsi 97-105

Tədqiqatın adı: Dünya təcrübəsində kənd təsərrüfatı sahəsində həyata kecirilən Hidromeliorativ tədbirlərin təhlili

Tədqiqatın məqsədi :
Məqalədə dünyada son dövrlərdə baş verən su qıtlığı problemi, onun kənd təsərrrüfatı sahəsinə təsirləri və müxtəlif ölkələrin bu təsirləri hidromeliorativ tədbirlər görməklə aradan qaldırılmasına həsr olunmuşdur. Belə ki, dünyada kənd təsərrüfatı iqtisadiyyatı sahəsində aparılan tədqiqatlar, qida istehsalından əldə olunan gəlirləri, eləcə də fermerlərin və tədarükçülərin məhsul istehsalı zamanı xərclərin azaldılması məqsədlərini daşıyır.

Tədqiqatın metodologiyası :

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti :
Torpaqların meliorasiyası problemi uzun illər bir çox ölkələrin xalqlarının və hökümətinin diqqət mərkəzində olmuşdur. Hazırda dünyada bir çox arid zonaların iri əraziləri suvarma meliorasiyasının tətbiqi ilə bataqlıqlaşma və şorlaşmadan qorunmuşdur. Lakin, bəzi ölkələrdə kənd təsərrüfatı sahələrinin kifayət qədər böyük ərazisi qeyri-qənaətbəxş meliorativ vəziyyətinə görə öz münbitliyini də itirmişdir.

Tədqiqatın nəticələri :
Kənd təsərrüfatı bitkilərinin ənənəvi üsullarla suvarılması zamanı su itkisi 30-50 % təşkil edir. Mütərəqqi suvarma texnikası və texnologiyası tətbiq edilərsə, sudan və suvarılan torpaqlardan istifadənin iqtisadi səmərəliliyini 2,0-2,5 dəfə artırmaq olar. Bu isə öz növbəsində, suyun maya dəyərini 2 dəfəyə qədər aşağı sala bilər.

Tədqiqatın elmi yeniliyi :
Kənd təsərrüfat bitkilərinin suvarılmasında istifadə olunan suvarma texnikası və üsullarının təkmilləşdirilməsi suvarma suyundan səmərəli və qənaətlə istifadə olunması, suvarma əkinçiliyin inkşafı və ona az vəsait sərf olunması deməkdir. Bundan əlavə suvarma rejiminin təmin edilməsi bitkilərin məhsuldarlığının artması, torpaqların meliorativ vəziyyətinin yaxşılaşması, bu sahəyə sərf olunan illik və uzun müddətli xərclərdən daha səmərəli istifadə olunması deməkdir.

Açar sözlər : Su ehtiyatı, su çatışmazlığı, dünya təcrübəsi, kənd təsərrüfatı, torpaq , suvarma suyu, qiymətləndirmə

04:05:2022

Автор : Səlimli Səlim Hafiz

DOİ DOI:10.30546/2790-5799.1.2022.97-105

Номер журнала : 2022-2

Страници статьи в журнале : 97-105

Название исследования :
АНАЛИЗ ГИДРОМЕЛИОРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В МИРОВОМ ОПЫТЕ

Цель исследования :
Статья посвящена проблеме дефицита воды в мире,её влиянию на сельское хозяйство и ликвидации этих последствий различными странами посредством гидромелиоративных мероприятий. Таким образом, исследование в области экономики сельского хозяйство в мире направленны на снижения доходов от производство продуктов питание, а также фермеров и поставщиков в процессе производства.

Методология исследования :

Важность исследовательского приложения :
Проблема мелиорации земель давно находится в центре внимания народов и правительств многих стран. В настоящее время большие площади многих аридных зон мира защищены от заболачивания и засоления за счёт применения ирригационной мелиорации. Однако в некоторых страна большие площади сельскохозяйственных угодий утратили плодородие из-за неудовлетворительных мелиоративных условий. В связи с этим выполнение процесса мелиорации земель стало одним из важных условий.

Результаты исследования :
Потери воды при поливе сельскохозяйственных культур традиционными способами составляют 30-50%. При применении передовых приемов и технологий орошения экономическая эффективность использования воды и орошаемых земель может быть повышена в 2,0-2,5 раза. Это, в свою очередь, позволяет сократить расходы на воду до 2 раз.

Научная новизна исследования :
Совершенствование ирригационных технологий и методов, используемых для орошения сельскохозяйственных культур, означает эффективное и экономное использование поливной воды, развитие орошаемого земледелия и низкие капиталовложения. Кроме того, обеспечение ирригационного режима означает повышение урожайности сельскохозяйственных культур, улучшение мелиорации земель, более эффективное использование годовых и многолетних затрат в этой сфере.

Ключевые слова : Водоснабжение, дефицит воды, мировой опыт, сельское хозяйство, земля, поливная вода, оценивание

04:05:2022

Author : Səlimli Səlim Hafiz

DOİ DOI:10.30546/2790-5799.1.2022.97-105

Number of journal : 2022-2

Page of article in journal : 97-105

Title of the research :
WORLD EXPERIENCE IN AGRICULTURE ANALYSIS OF HYDROMELIORATIVE MEASURES IMPLEMENTED

The purpose of the research :
The article focuses on the recent problem of water scarcity in the world, its impact on agriculture, and the elimination of these impacts by different countries through hydro-ameliorative measures. Thus, research in the field of agricultural economics in the world aims to reduce incomes from food production, as well as the costs of farmers and suppliers in the production of products.

The methodology of the research :

The practical importance of the research :
The problem of land reclamation has been the focus of attention of the peoples and governments of many countries for many years. At present, large areas of many arid zones in the world are protected from swamping and salinization through the application of irrigation reclamation. However, in some countries, a large area of agricultural land has lost its fertility due to unsatisfactory reclamation.

The results of the research :
Water losses during irrigation of agricultural crops by traditional methods are 30-50%. With the use of advanced methods and technologies of irrigation, the economic efficiency of the use of water and irrigated land can be increased by 2.0-2.5 times. This, in turn, allows you to reduce water costs up to 2 times.

The scientific novelty of research :
Improving irrigation technologies and methods which are used to irrigate crops means efficient and economical use of irrigation water, development of irrigated agriculture and low capital investment. In addition, ensuring the irrigation regime means increasing crop yields, improving land reclamation, and more efficient use of annual and long-term costs in this area. It is possible to increase economic efficiency by using the comparison method when choosing irrigation equipment.

Keywords : Water resources, water scarcity, world experience , agriculture, land, irrigation water, assessment