• ISSN: 2310-4104
  • ISSN-L: 2790-5799PDF

25:04:2022

Müəllif : Hacıyeva Ruhiyyə Cəfər

DOİ : DOI:10.30546/2790-5799.1.2022.142-147

Jurnalın nömrəsi : 2022-2

Mıqalənin jurnalda səhifəsi 142-147

Tədqiqatın adı: Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı sektorunun hesabına artımın əsas istiqamətləri

Tədqiqatın məqsədi :
Məqalədə Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatının sonrakı inkişafının əsas istiqamətlərinə həsr olunacaq. Konkret şəkildə məqalədə kənd təsərrüfatı ilə bağlı cari vəziyyət, vəziyyətin sahə qaydalarında olan hissəsi, inkişaf çərçivəsində beynəlxalq təcrübə ilə bağlı tədqiq, sahənin davamlı inkişafı, rəqabət qabiliyyətinin artırılması, xərclərin cəlb edilməsi və göstərişləri müzakirə olunur. Həmçinin ərzaq təhlükəsizliyi və s məsələlər müqayisəli şəkildə araşdırılıb. Qiymətləndirmə ilə birli

Tədqiqatın metodologiyası :
Kənd təsərrüfatı sektoru ilə bağlı əsas inkişaf göstərişləri artıq təsbit edilib. Tədqiqatın xüsusi əsas məqsədi ölkəmizdə kənd təsərrüfatının inkişaf perspektivlərini, müasir inkişaf etmiş ölkələrdə kənd təsərrüfatında özəl sektorun rolunu, maliyyə tədbirlərini, onların səmərəliliyini, əldə edilən müsbət maliyyə nəticələrini qiymətləndirmək, bu təcrübədən ölkəmiz daxilində istifadə imkanlarını axtarmaqdır.

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti :
Məzmunun praktik əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, son vaxtlar ölkənin kənd təsərrüfatı sektorunun ilkin siqnalları haqqında məlumatlar, mövcud problemləri, onların variantlarını müqayisəli təhlil aparmaqla müəyyən etmək, kənd təsərrüfatında vəziyyətin tənzimləyici rolunun artırılmasının zəruriliyini müəyyən etmək və fərdi sahibkarların xarici ticarət imkanlarını artırmaq cəhəti izah olunur.

Tədqiqatın nəticələri :
Təsərrüfatlarda və aqroparklarda yüksək məhsuldarlığa nail olmaq üçün onun yaradılması istiqamətində artıq mühüm addımlar atılıb. Qiymətləndirmə göstərir ki, əsas istiqamət davamlı inkişafın təmin edilməsi və maliyyə resurslarının şaxələndirilməsi, rəqabət qabiliyyətinin artırılması üçün istehsalçıların maliyyə resursları ilə təmin edilməsidir.

Tədqiqatın elmi yeniliyi :
Tədqiqatın əsas yeniliyi kənd təsərrüfatı sahəsinin dövlət tənzimlənməsinin effektivliyini artırmaq və biznes mühitini yaxşılaşdırmaq, fermer şirkətləri üçün bazar infrastrukturunu inkişaf etdirmək, bazarlara çıxışı asanlaşdırmaq, regional stimullar vasitəsilə özəl investisiyaları cəlb etmək, bu sahəni təmin etmək üçün aqrar siyasəti təkmilləşdirməkdən ibarətdir. Zəruri avadanlıq və texnologiyalar vasitələrini təkmilləşdirilməsinin istiqamətlərini göstərmək olar.

Açar sözlər : Aqrar iqtisadiyyat, tənzimləmə mexanizmi, aqrar sənayə, kənd təsərrüfatı, ərzaq məhsulları, pul yardımı, kredit bazarı, dövlət krediti

25:04:2022

Автор : Hacıyeva Ruhiyyə Cəfər

DOİ DOI:10.30546/2790-5799.1.2022.142-147

Номер журнала : 2022-2

Страници статьи в журнале : 142-147

Название исследования :
Основные направления роста за счет аграрного сектора Азербайджанской Республики

Цель исследования :
В статье будут рассмотрены основные направления дальнейшего развития сельского хозяйства в Азербайджанской Республике. В частности, в статье рассматривается текущая ситуация в сельском хозяйстве, часть ситуации в области правил, исследование международного опыта в области развития, устойчивое развитие сектора, повышение конкурентоспособности, включение затрат и руководящие принципы. Также были сопоставлены продовольственная безопасность и другие вопросы. Наряду с оценкой были выявлены проблемы,

Методология исследования :
Основные показатели развития, относящиеся к аграрному сектору, уже определены. Основная цель исследования - оценить перспективы развития сельского хозяйства в нашей стране, роль частного сектора в сельском хозяйстве современных развитых стран, финансовые меры, их эффективность, полученные положительные финансовые результаты, искать возможности использования этого опыта нашей страны.

Важность исследовательского приложения :
Практическая значимость содержания заключается в том, что в нем представлена информация об исходных сигналах аграрного сектора страны, существующих проблемах, их вариантах путем сравнительного анализа, необходимости повышения регулирующей роли сельского хозяйства и расширения внешнеторговых возможностей. индивидуальных предпринимателей.

Результаты исследования :
Уже предприняты важные шаги по созданию высокой производительности в фермерских хозяйствах и агропарках. Оценка показывает, что основным направлением является обеспечение устойчивого развития и диверсификация финансовых ресурсов, обеспечение производителей финансовыми ресурсами для повышения конкурентоспособности.

Научная новизна исследования :
Основная новизна исследования заключается в повышении эффективности государственного регулирования сельского хозяйства и улучшении бизнес-среды, развитии рыночной инфраструктуры для фермеров, облегчении доступа к рынкам, привлечении частных инвестиций за счет региональных стимулов, совершенствовании аграрной политики для обеспечения этой сферы. Можно указать направления совершенствования необходимого оборудования и средств техники.

Ключевые слова : Аграрная экономика, механизм регулирования, аграрная промышленность, сельское хозяйство, продовольственные товары, денежная помощь, кредитный рынок, государственный кредит

25:04:2022

Author : Hacıyeva Ruhiyyə Cəfər

DOİ DOI:10.30546/2790-5799.1.2022.142-147

Number of journal : 2022-2

Page of article in journal : 142-147

Title of the research :
The main directions of growth due to the agricultural sector of the Republic of Azerbaijan

The purpose of the research :
The article will consider the main directions for the further development of agriculture in the Republic of Azerbaijan. In particular, the article examines the current situation in agriculture, part of the situation in the field of regulations, the study of international experience in the field of development, sustainable development of the sector, increasing competitiveness, cost inclusion and guidelines. Food security and other issues were also compared. Along with the assessment, problems wer

The methodology of the research :
The main development indicators related to the agricultural sector have already been defined. The main purpose of the study is to assess the prospects for the development of agriculture in our country, the role of the private sector in agriculture in modern developed countries, financial measures, their effectiveness, positive financial results, to look for opportunities to use this experience of our country

The practical importance of the research :
The practical significance of the content lies in the fact that it provides information about the initial signals of the country's agricultural sector, existing problems, their options through comparative analysis, the need to increase the regulatory role of agriculture and expand foreign trade opportunities, individual entrepreneurs.

The results of the research :
Important steps have already been taken to create high productivity in farms and agro-parks. The assessment shows that the main direction is to ensure sustainable development and diversification of financial resources, providing producers with financial resources to increase competitiveness.

The scientific novelty of research :
The main novelty of the research lies in increasing the efficiency of state regulation of agriculture and improving the business environment, developing market infrastructure for farmers, facilitating access to markets, attracting private investment through regional incentives, improving agricultural policy to ensure this area. It is possible to indicate directions for improving the necessary equipment and means of technology.

Keywords : Agrarian economy, regulatory mechanism, agricultural industry, agriculture, food products, monetary assistance, credit market, state credit