• ISSN: 2310-4104
  • ISSN-L: 2790-5799PDF

19:04:2022

Müəllif : Quliyev Zakir Vaqif

DOİ : DOI:10.30546/2790-5799.1.2022.86-96

Jurnalın nömrəsi : 2022-2

Mıqalənin jurnalda səhifəsi 86-96

Tədqiqatın adı: UNİVERSAL YEM XIRDALAYAN QURĞUDA YEMLƏRİN XIRDALANMA PROSESİNƏ TƏSİR EDƏN QÜVVƏ, SÜRƏT VƏ ENERJİ PAYLANMASININ NƏZƏRİ TƏHLİLİ

Tədqiqatın məqsədi :
Yemlərin xırdalanmasını çəkicli – kəsici seqmentli işçi orqanı ilə həyata keçirən kiçik ölçülü universal texniki vasitənin layihələndirirlməsi və işlənib hazırlanması.

Tədqiqatın metodologiyası :
Universal yem xırdalayan qurğunun optimal parametrlərinin müəyyən edilməsi məqsədi ilə emal olunan yemin uzunu ilə eni istiqamətlərində bərabər təsir göstərən (çox müstəvili kəsmə), sürüşərək kəsmə hesabına yüksək keyfiyyətli xırdalanmanı təmin edən, kombinə edilmiş çəkicli – kəsici seqmentli işçi orqanı ilə yemlərin xirdalanması prosesinə təsir edən qüvvə, sürət və enerji paylanmasının nəzəri təhlili aparılmış və analitik asılılıqların müəyyən edilməsi.

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti :
Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, qurğu, digər mövcud qurğular ilə müqayisədə parçalanma, xırdalanma və doğranma prosesinin xüsusi enerji sərfini 41, 5 % və əmək sərfini 7 % - dən 24 % -dək endirilməsi, əmək məhsuldarlığının 14 – 17 %, yem hazırlığının keyfiyyətini 4 % - dən 23 % - dək və əlavə məhsul istehsalının həcminin 2, 7 % - də artırılması nəzərdə tutulur.

Tədqiqatın nəticələri :
Kombinə edilmiş çəkicli – kəsici seqmentli işçi orqanlı universal xırdalayıcının iş prosesinin nəzəri tədqiqi, 95

Tədqiqatın elmi yeniliyi :
Yem emalının texnoloji prosesinin enerji və metal tutumunun azaldılmasına imkan verən kombinə edilmiş çəkicli – kəsici seqmentli işçi orqanlı universal xırdalayıcının parametr və iş rejiminin işlənməsi.

Açar sözlər : Xırdalanma doğranma elastikli deformasiyalar zərbə təsiri çəkicli-kəsici kəsici element yem emalı

19:04:2022

Автор : Quliyev Zakir Vaqif

DOİ DOI:10.30546/2790-5799.1.2022.86-96

Номер журнала : 2022-2

Страници статьи в журнале : 86-96

Название исследования :
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СИЛЫ, СКОРОСТИ И ЭНЕРГИИ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПРОЦЕСС ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ КОРМОВ В УНИВЕРСАЛЬНОМ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕ КОРМОВ.

Цель исследования :
Проектирование и разработка малогабаритного универсального технического средства для измельчения кормов с молотково - режущим сегментным рабочим органом.

Методология исследования :
Для определения оптимальных параметров универсального измельчителя кормов проведен теоретический анализ распределения сил, скоростей и энергии, влияющих на процесс измельчения кормов комбинированным молотково - режущим сегментным рабочим органом, оказывающим одинаковое влияние на длину и ширину обрабатываемого корма (многоплоскостная резка), обеспечивающий качественную измельчение за счет скользящего резания, а так же определены аналитические зависимости.

Важность исследовательского приложения :
Важность исследовательского приложения состоит в том, что по сравнению с другими существующими устройствами, предложенное устройство предполагает снижение удельной энергоемкости процесса дробления, измельчения и резки на 41, 5%, а трудоемкости с 7% до 24%, а так же увеличение производительности труда на 14 – 17 %, качество приготовления кормов от 4 % до 23,7% и производства дополнительной продукции на 2,7%.

Результаты исследования :
Теоретический анализ рабочего процесса универсального измельчителя кормов с комбинированным молотково - режущим сегментным рабочим органом, показали, что скорость процесса измельчения зависит от скорости материала до удара, скорости режущего элемента, а также массы корма и массы режущих элементов, и находится в пределах υ от 95

Научная новизна исследования :
Параметры и режимы работы универсального измельчителя кормов с комбинированным молотково - режущим сегментным рабочим органом, которые позволят снизить энергоемкость и металлоемкость технологического процесса приготовления кормов.

Ключевые слова : Дробление измельчение упругие деформации воздействие удара молотково-режущий режущий элемент приготовления кормов

19:04:2022

Author : Quliyev Zakir Vaqif

DOİ DOI:10.30546/2790-5799.1.2022.86-96

Number of journal : 2022-2

Page of article in journal : 86-96

Title of the research :
TEORETICAL ANALYSIS OF POWER, SPEED AND ENERGY DISTRIBUTION AFFECTING THE PROCESS OF FEED SHREDDING IN A UNIVERSAL FEED SHREDDER

The purpose of the research :
The aim of the research is to design and develop a small – sized multi – purpose technical device with a hammer – cutting segment working body.

The methodology of the research :
In order to determine the optimal parameters of the universal feed shredder, the force acting on the length and width of the processed feed in egual directions (multi – plane cutting), providing high quality shredding by sliding cutting, affecting the process of shredding feed with a combined hammer – cutting segment working boody, theoretical analysis of velocity and energy distribution and identification of analytical dependencies.

The practical importance of the research :
The significance of the study is that the plant, in comparison with other existing devices, reduces the specific energy consumption of the process of splitting, shredding and shredding by 41, 5 %, labor consumption from 7 % to 24 %, labor productivity by 14 – 17 %, feed preparation quality it is planned to increase the production of additional products from 4% to 23% and 2,7%/

The results of the research :
Theoretical study of the working process of a universal grinder with a combined hammer – cutting segment working body, in the range of 95

The scientific novelty of research :
Development of parameters and operating modes of the universal grinder with a combined hammer – segment working body, which allows to reduce the energy and metal capacity of the technological process of feed processing

Keywords : Shredding chopping elastic deformations impact hammer-cutting cutting element feed processing