• ISSN: 2310-4104
  • ISSN-L: 2790-5799PDF

14:04:2022

Müəllif : Məmmədov Səbuhi Nəbi

DOİ : DOI:10.30546/2790-5799.1.2022.68-73

Jurnalın nömrəsi : 2022-2

Mıqalənin jurnalda səhifəsi 68-73

Tədqiqatın adı: ADAU-2 YEM ƏLAVƏSİNİN ANAC BİLDİRÇİNLƏRİN MƏHSULDARLIQ GÖSTƏRİCİLƏRİNƏ TƏSİRİNİN ARAŞDIRILMASI

Tədqiqatın məqsədi :
ADAU-da 3 premiksinin hazırlanmasında və tətbiqində məqsəd anac bildirçinlər arasınd isti iqlimlə müşahidə edilən iqlim zonalarında, Azərbaycanın Muğan-Salyan, Kürdəmir, Ucar, Yevlax və s. şəhər və rayonlarında anac bildirçinlər arasında baş verən yüksək dərəcəli temperaturun əmələ gətirdiyi stressin qarşısını almaqdır.

Tədqiqatın metodologiyası :
Tədqiqat işi ADAU bildirçin yetişdirilməsi üzrə tədris mərkəzində, sonralar isə Baytarlıq təbabəti fakültəsinin vivariumda yerləşən bölmələrdə 70-240 günlük anac bildirçinlər üzərində 1200 başda, həyata keçirilmişdir. АДАУ – preparatı anac bildirçinlərin yem rasionuna isti günlərdə səhər saatlarında əlavə edilərək tətbiq edilmişdir

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti :
АДАУ – 3 premiksi ancaq anac bildirçinlər arasında baş verən temperatur stressin qarşısını almaq üçün tətbiq edilmiş və anac bildirçinlərdə temperatur dözümlülüyü artdığı üçün onlarda yüksək məhsul əldə edilmişdir.

Tədqiqatın nəticələri :
Tədqiqat zamanı temperatur stressi başlamamışdan əvvəl (Hava bürosunun qabaqcadan verdiyi məlumatlar əsasında). АДАУ – 3 anac bildirçinlər yem rasionuna səhər yemləməsi zamanı tətbiq edilməlidir.

Tədqiqatın elmi yeniliyi :
İlk dəfə olaraq anac bildirçinlər arasında baş verən temperatur stressin qarşısını almaq üçün premiks hazırlanmış və hazırlanmış premiks anac bildirçinlərin kliniki-fizioloji halının fizioloji normalar ətrafında dəyişməsinə nail olunmuş və bildirçinlərin məhsuldarlığı yüksəkdir.

Açar sözlər : Anac bildirçinlər, temperatur, stres, məhsuldarlıq, alunit, premiks

14:04:2022

Автор : Məmmədov Səbuhi Nəbi

DOİ DOI:10.30546/2790-5799.1.2022.68-73

Номер журнала : 2022-2

Страници статьи в журнале : 68-73

Название исследования :
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ АДАУ-2 НА ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКТИВНОСТИ

Цель исследования :
Целью приготовления и применения премикса АДАУ-3 является предотвращение стресса, вызванного высокой температурой у перепелов-матерей в жарких климатических зонах Азербайджана: Муган-Сальян, Кюрдамир, Уджар, Евлах и др. городов и районов.

Методология исследования :
Исследования проводились в учебном центре перепелов АDAU, а затем в отделениях вивария ветеринарного факультета на 1200 голов 140-280-дневных перепелов. ADAUпрепарат добавляли в рацион перепелов утром в жаркие дни.

Важность исследовательского приложения :
Премикс ADAU-3 применяли только для предотвращения температурного стресса у перепелов-матерей, а высокая продуктивность была получена у перепеловматерей за счет повышенной температуроустойчивости.

Результаты исследования :
До наступления температурного стресса во время исследования (на основе предварительной информации, предоставленной Бюро метеорологии). АДАУ-3 следует вводить в рацион перепелят-матерей во время утреннего кормления.

Научная новизна исследования :
Впервые приготовлен премикс для предотвращения температурного стресса у матерей, клинико-физиологическое состояние перепелов изменилось вокруг физиологических норм, повысилась продуктивность перепелов.

Ключевые слова : Перепела-матери, температура, стресс, продуктивность, алунит, премикс

14:04:2022

Author : Məmmədov Səbuhi Nəbi

DOİ DOI:10.30546/2790-5799.1.2022.68-73

Number of journal : 2022-2

Page of article in journal : 68-73

Title of the research :
RESEARCH OF THE EFFECT OF ADAU-2 FEED SUPPLEMENT ON PRODUCTIVITY INDICATORS

The purpose of the research :
The purpose of the development and application of 3 premixes in ADAU is to prevent high-temperature stress in mothers among quails in a hot climate, Mugan-Salyan, Kurdamir, Ujar, Yevlakh cities and regions of Azerbaijan.

The methodology of the research :
The studies were carried out in the ADAU Quail Training Center, and then in the vivarium departments of the Veterinary Faculty on 70-240-day-old mother quails (1200 quails). The ADAU drug was added to the diet of quails in the morning on hot days.

The practical importance of the research :
The ADAU-3 premix was used only to prevent temperature stress in mother quails, and high milk yields were obtained in mother quails due to increased temperature tolerance

The results of the research :
Before the onset of thermal stress during the study (according to preliminary information provided by the Bureau of Meteorology). ADAU - 3 should be introduced into the diet of quail mothers during the morning feeding.

The scientific novelty of research :
For the first time, premixes have been developed for the prevention of temperature stress in mother quails, as well as the clinical and physiological state of premix mother quails has been changed around physiological norms, and the productivity of quails has been increased.

Keywords : Mother quails, temperature, stress, productivity, alunit, premix