• ISSN: 2310-4104
  • ISSN-L: 2790-5799PDF

13:04:2022

Müəllif : Aliyeva Rafiga Shahin

DOİ : DOI:10.30546/2790-5799.1.2022.106-116

Jurnalın nömrəsi : 2022-2

Mıqalənin jurnalda səhifəsi 106-116

Tədqiqatın adı: MALİYYƏ SİYASƏTİNİN NƏZƏRİ ASPEKTLƏRİ VƏ TƏNZİMLƏMƏ PROSESİNDƏ ROLU

Tədqiqatın məqsədi :
Maliyyə siyasətinin ədəbiyyatda mövcud olan bütün aspektlərdən təhlilini aparıb müəyyən qanunauyğunluqları taparaq öz ölkəmiz nümunəsində tətbiqini görməkdir. İlk öncə müxtəlif dövrlərdə formalaşan iqtisadi məktəblərinin münasibətini təhlil edərək “yeni maliyyə siyasətinin” gətirdiyi nəticələri aydın şəkildə müşahidə edə bildik. Bu təhlilin köməyi ilə biz maliyyə siyasətini fərqli meyarlara uyğun təsnifləşdirərək müxtəlif səviyyələrdə onun mahiyyətinin və funksiyalarının nədən ibarət olduğunu ay

Tədqiqatın metodologiyası :
Tədqiqat zamanı yerli və dünya alimlərinin elmi əsərlərində təqdim edilmiş tədqiqat mövzusuna dair fundamental və tətbiqi konsepsiyalardan, Beynəlxalq Valyuta Fondunun təqdim etdiyi böyük databazadan, qrafik və cədvəl təhlilindən ibarət oldu.

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti :
Tarixən dövlətlərin apardığı maliyyə siyasətinin iqtisadiyyata göstərdiyi təsirdə müşahidə olunan qanunauyğunluqları bu gün aparılan maliyyə siyasətində nəzərə alınmağından və tətbiqinin mümkünlüyündən ibarətdir.

Tədqiqatın nəticələri :
Apardığımız tədqiqat zamanı gəldiyimiz nəticələri aşağıdakı kimi qruplaşdıra bilərik: - istehsalla istehlak arasında disproporsiyanın yaranması Klassik Məktəb yanaşmasının effektiv olmadığını göstərdi. Bu zaman dövlət öhdəliyi üzərinə götürüb bazardaki vəziyyətə uyğun olaraq vergi tənzimlənməsi vasitəsilə bu disproporsiyanı aradan qaldırmalıdı; - Keynsin yanaşmasının tətbiqi nəticəsində dövlətin müdaxiləsinin artması ilə əksər ölkələrdə dövlət xərcləri təhlükəli həddə artmağa başladı. Bu prosesi

Tədqiqatın elmi yeniliyi :
Tədqiqatda təqdim olunan yenilikləri aşağıdaki kimi qruplaşdıra bilərik: - maliyyə siyasəti anlayışına dair tədqiqat apardığımız zaman ədəbiyyatda pluralizmin mövcudluğu sübut edilmişdir; - maliyyə siyasətinin əsasında yaranan maliyyə tənzimlənməsi nəzəriyyəsi pul dövriyyəsinin, dövlət maliyyəsinin və kreditin bazar iqtisadiyyatına təsirinin vacibliyini və effektivliyini sübut edən siyasi iqtisadi konsepsiya sayılması - dövlət xərclərinin artması ilə büdcə kəsri və dövlət borcu arasında asılılığ

Açar sözlər : Maliyyə siyasəti, iqtisadi məktəblər, təsnifləşdirmə, dövlət borcu, büdcə kəsiri, dövlətb xərci Maliyyə siyasət iqtisadi məktəblər

13:04:2022

Автор : Aliyeva Rafiga Shahin

DOİ DOI:10.30546/2790-5799.1.2022.106-116

Номер журнала : 2022-2

Страници статьи в журнале : 106-116

Название исследования :
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ И РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ

Цель исследования :
Проанализировать все аспекты финансовой политики в литературе, найти определенные закономерности и увидеть их применение на примере нашей страны. Прежде всего, анализируя отношение экономических школ, сформировавшихся в разные периоды, мы смогли наглядно проследить результаты «новой финансовой политики». С помощью этого анализа мы классифицировали фискальную политику по разным критериям и выяснили, в чем ее сущность и функции на разных уровнях.

Методология исследования :
Методология исследования состояла из фундаментальных и прикладных концепций по теме исследования, представленных в научных трудах отечественных и мировых ученых в ходе исследования, большой базы данных, предоставленной Международным валютным фондом, графического и табличного анализа.

Важность исследовательского приложения :
Важность исследовательского приложения-заключается в том, что исторически наблюдаемые закономерности воздействия финансовой политики, проводимой государствами на экономику, учитываются в проводимой сегодня финансовой политике и возможности ее применения

Результаты исследования :
Мы можем сгруппировать результаты нашего исследования следующим образом: - Диспропорция между производством и потреблением показала неэффективность подхода классической школы. В этом случае государство должно взять на себя ответственность и устранить эту диспропорцию путем налогового регулирования в соответствии с конъюнктурой рынка; - В результате применения подхода Кейнса, с усилением государственного вмешательства, государственные расходы в большинстве стран стали подниматься до опасного уров

Научная новизна исследования :
Инновации, представленные в исследовании, можно сгруппировать следующим образом: - существование плюрализма в литературе доказано при изучении понятия финансовой политики; - Теория финансового регулирования, основанная на финансовой политике, представляет собой политикоэкономическую концепцию, доказывающую важность и эффективность воздействия денежного обращения, государственных финансов и кредита на рыночную экономику. - большое увеличение общего государственного долга в странах было выявлено в

Ключевые слова : Финансовая политика, экономические школы, классификация, государственный долг, бюджетный дефицит, государственные расходы

13:04:2022

Author : Aliyeva Rafiga Shahin

DOİ DOI:10.30546/2790-5799.1.2022.106-116

Number of journal : 2022-2

Page of article in journal : 106-116

Title of the research :
THEORETICAL ASPECTS OF FINANCIAL POLICY AND THE ROLE IN THE REGULATION PROCESS

The purpose of the research :
To analyze all aspects of financial policy in the literature, find certain regularities and see their application in the example of our country. First of all, by analyzing the attitude of economic schools formed in different periods, we were able to clearly observe the results of the "new financial policy". With the help of this analysis, we have classified fiscal policy according to different criteria and clarified what its essence and functions are at different levels.

The methodology of the research :
The methodology of the research consisted of fundamental and applied concepts on the research topic presented in the scientific works of local and world scientists during the research, a large database provided by the International Monetary Fund, graphical and tabular analysis.

The practical importance of the research :
The practical importance of the research is that the regularities observed in the impact of the financial policy pursued by the states on the economy historically are taken into account in the financial policy pursued today and the possibility of its application.

The results of the research :
We can group the results of our research as follows: - The disproportion between production and consumption showed that the Classical School approach was ineffective. In this case, the state should take responsibility and eliminate this disproportion through tax regulation in accordance with the market situation; - As a result of the application of Keynes's approach, with the increase of government intervention, public spending in most countries began to rise to dangerous levels. In order to avo

The scientific novelty of research :
We can group the innovations presented in the research as follows: - The existence of pluralism in the literature has been proven when we study the concept of financial policy; - The theory of financial regulation based on financial policy is a political economic concept that proves the importance and effectiveness of the impact of money circulation, public finance and credit on the market economy - a large increase in the total public debt in the countries was identified as a result of the rela

Keywords : Financial policy, economic schools, classification, public debt, budget deficit, public spending