• ISSN: 2310-4104
  • ISSN-L: 2790-5799PDF

06:04:2022

Müəllif : Mustafayev Namiq Canəli

DOİ : DOI:10.30546/2790-5799.1.2022.20-25

Jurnalın nömrəsi : 2022-2

Mıqalənin jurnalda səhifəsi 20-25

Tədqiqatın adı: ABOUT ARTIFICIAL GROWING OF AFRICAN CATFISH - CLARIAS GARIEPINUS (BURCHELL, 1822) IN THE CONDITIONS OF AZERBAIJAN

Tədqiqatın məqsədi :
Afrika naxası – Clarias gariepinus (Burchell, 1822) 2016-cı ildə Azərbaycana gətirilmiş və burada fərdi balıqçılıq təsərrüfatlarında yetişdirilir. Hazırkı zamanda bu balıq ölkənin bir sıra balırçılıq təsərrüfatlarında saxlanılıb əmtəə ökçülərinə qədər çatdırılır. Buna baxmayaraq bizim apardığımız tədqiqatlara qədər bu balığın Azərbaycanda yetişdirilməsinin elmi əsaslarına həsr olunmuş heç bir əsər çap olunmamışdı. Bu məqalənin məqsədi tədqiqatlarda olan həmin boşluğu aradan qaldırmaqdır.

Tədqiqatın metodologiyası :
Tədqiqatlar 2019-20-ci illərdə Gəncə şəhərində Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Qapalı və açıq balıqyetişdirmə laboratoriyası”nda və Bakının Novxanı kəndindəki fərdi təsərrüfatda yerinə yetirilmişdir. Tədqiqat üçün Afrika naxasının iyun və sentyabr aylarında fərdi əmtəə balıqçılığı təsərrüfatlarından əldə edilmiş körpələri istifadə olunmuşdur.

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti :
Aparılmış tədqiqatlar nəticəsində Afrika naxasının Azərbaycanda qapalı saxlama şəraitində yetişdirilməsinin optimal texnologiyasının seçilməsi həyata keçirilmişdir. Bu, gələcəkdə həmin balığın balıqçılıq təsərrüfatlarında saxlanılmasının məqsədəuyğun və iqtisadi cəhətdən sərfəli üsullarının işlənib hazırlanmasına imkan verəcəkdir.

Tədqiqatın nəticələri :
Tədqiqatlar göstərdi ki, süni yetişdirmə şəraitində naxaların əksəriyyəti 7 aylığında və yalnız az bir hissəsi 6 aylığında cinsiyyət yetkinliyinə çatır. Süni şəraitdə bu balıqdan nəsil əldə etmək olur və əldə olunmuş sürfələrin əksəriyyəti həyati qabiliyyətlidir. Afrika naxasının böyümə sürəti balıqların su tutarında yerləşmə sıxlığından asılıdır. Belə ki, 10-15 m3 həcmli beton hovuzlarda saxlanılan balıqlar 0,5-1 m3 tutumlu hovuzlarda saxlanılan balıqlardan iki dəfə çox sürətlə böyüyürlər.

Tədqiqatın elmi yeniliyi :
İlk dəfə olaraq Afrika naxasının qapalı saxlanma şəraitində kürünün inkubasiyasından yüksək əmtəə xassələrinə malik yetkinfərdlərə qədər tam inkişaf tsikli tədqiq olunmuşdur. Cinsiyyət yetkinliyinə çatmış bu fərdlər inkubasiya məqsədi ilə kürünün əldə olunması və süni mayalandırılması üçün istifadə oluna bilərlər.

Açar sözlər : . balıqartırma, balıqların böyümə sürəti, akvarium, balıq sürfələri, balıq körpələri. Balıqartırma, balıqların böyümə sürəti , akvarium, balıq sürfələri, balıq körpələri

06:04:2022

Автор : Mustafayev Namiq Canəli

DOİ DOI:10.30546/2790-5799.1.2022.20-25

Номер журнала : 2022-2

Страници статьи в журнале : 20-25

Название исследования :
ОБ ИСКУССТВЕННОМ ВЫРАЩИВАНИИ АФРИКАНСКОГО СОМА – CLARIAS GARIEPINUS (BURCHELL, 1822) В УСЛОВИЯХ АЗЕРБАЙДЖАНА

Цель исследования :
Африканский сом – Clarias gariepinus (Burchell, 1822) был привезен в Азербайджан в 2016 г. и начал содержаться в индивидуальных рыбоводных хозяйствах. В настоящее время она доводится до товарной массы в целом ряде рыбоводных хозяств страны. Вместе с тем, до проведенных нами исследований не было ни одной публикации, посвященной научным основам выращивания этой рыбы здесь.

Методология исследования :
Исследования проводились в 2019-20 гг. в «Лаборатории замкнутого и отрытого выращивания рыб» Азербайджанского Государственного Аграрного Университета» в г. Гянджа и в селе Новханы, входяшего в состав г. Баку. Для опытов использовалась молодь африканского сома, полученная в июне и сентябре от индивидуальных рыботоварных хозяйств. Определение основных биологических показателей рыб и обработку полученных данных проводили общепринятыми ихтиологическими методами.

Важность исследовательского приложения :
В результате проведенного исследования осуществлен выбор оптимальной технологии выращивания Африканского сома в условиях Азербайджане при замкнутых условиях содержания. Это позволит разработать наиболее целесообразные и экономически выгодные способы содержания этой рыбы в рыбоводных хозяйствах

Результаты исследования :
Исследования показали, что в условиях искусственного выращивания большинство африканских сомов достигают половой зрелости в 7-месячном возрасте и лишь небольшая их часть в 6-месячном возрасте. В искусственных условиях можно получить потомство этой рыбы и большинство личинок жизнеспособны. Скорость роста африканского сома сильно зависит от плотности посадки рыбы в водоеме. Так, рыбы, содержащиеся в бетонных резервуарах объемом 10-15 м3 , растут более чем в два раза быстрее, чем рыбы, содержащиеся

Научная новизна исследования :
Впервые прослежен полный цикл развития Африканского сома в условиях замкнутого содержания, начиная от инкубации икры до получения половозрелых особей, обладающих высокими товарными качествами. Эти же особи используются для получения и искусственного оплодотворения икры с целью инкубации.

Ключевые слова : Рыбовотство, скорость роста рыб, аквариум, личинки рыб, мальки рыб

06:04:2022

Author : Mustafayev Namiq Canəli

DOİ DOI:10.30546/2790-5799.1.2022.20-25

Number of journal : 2022-2

Page of article in journal : 20-25

Title of the research :
ABOUT ARTIFICIAL GROWING OF AFRICAN CATFISH - CLARIAS GARIEPINUS (BURCHELL, 1822) IN THE CONDITIONS OF AZERBAIJAN

The purpose of the research :
The African catfish – Clarias gariepinus (Burchell, 1822) was brought to Azerbaijan and since 2016 began to be kept in individual farms. At present, it is brought to a marketable mass in a number of fish farms in the country. At the same time, before our research, there was not a single publication on the scientific basis for growing this fish here. The purpose of this article is to fill this gap to a certain extent, approbation, and selection of methods for growing African catfish in Azerbaijan

The methodology of the research :
The research was carried out in 2019-20 in the "Laboratory of closed and open fish farming" of the Azerbaijan State Agrarian University" in the city of Ganja and in the village of Novkhani, which is part of the city of Baku. For the experiments, juvenile African catfish obtained in June and September from individual fish farms used. Determination of the main biological indicators of fish and processing of the obtained data carried out by generally accepted ichthyologic methods.

The practical importance of the research :
As a result of the study, the choice of the optimal technology for growing African catfish in Azerbaijan under closed conditions was made. This will make it possible to develop the most expedient and cost-effective ways of keeping this fish in fish farms.

The results of the research :
The studies have shown that under artificial rearing conditions, most African catfish reach sexual maturity at 7 months of age, and only a small proportion at 6 months of age. Under artificial conditions, it is possible to obtain offspring of this fish and most of the larvae are viable. The growth rate of African catfish is highly dependent on the stocking density of fish in the tank.

The scientific novelty of research :
For the first time, the full development cycle of the African catfish in conditions of closed keeping was traced, from the incubation of eggs to the production of sexually mature individuals with high commercial qualities. The same individuals are used to obtain caviar for the purpose of incubation.

Keywords : Fish farming, growth rate of fish, aquarium, fish larvae, fish fry