• ISSN: 2310-4104
  • ISSN-L: 2790-5799PDF

22:11:2022

Müəllif : Bulent İsmail Gurbuz

DOİ : DOI:10.30546/2790-5799.2.2022.61-66

Jurnalın nömrəsi : 2022-3

Mıqalənin jurnalda səhifəsi 61-66

Tədqiqatın adı: PUBLIC PERCEPTION ABOUT THE IMPACT CLIMATE CHANGE

Tədqiqatın məqsədi :
Bu tədqiqat iqlim dəyişikliyinin qlobal təsirlərini müəyyən etmək məqsədi daşıyırdı

Tədqiqatın metodologiyası :
İqlim dəyişikliyinin bütün dünyada insan əhalisinin gələcəyi, ətraf mühit və iqtisadi inkişaf üçün ən ciddi qlobal təhdidlərdən biri olduğu geniş şəkildə qəbul edilir.

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti :
Siyasət qurucular və maraqlı tərəflər müəyyən iqlim dəyişikliyinin azaldılması və uyğunlaşma proqramlarını inkişaf etdirməyə və təkmilləşdirməyə davam edirlər. Baxmayaraq ki, bu siyasətlərin səmərəli həyata keçirilməsi proqramların tərtibindən, eləcə də ictimaiyyətin bilik və məlumatlılığından asılıdır.

Tədqiqatın nəticələri :
1980-ci illərin əvvəlindən 2000-ci illərin əvvəllərinə qədər beynəlxalq sorğular və sorğular ictimaiyyətin iqlim dəyişikliyi haqqında təsəvvürlərinin nisbətən artdığını göstərdi. 2000-ci illərin sonlarında vəziyyətin yavaş-yavaş pisləşdiyi qəbul edildi, buna görə də bu dövrün əvvəlindən bu ilə qədər ictimai rəydə iqlim dəyişikliyi problemi ilə bağlı davamlı artım müşahidə edildi.

Tədqiqatın elmi yeniliyi :
Ondan ibarətdir ki, siyasətçilər mövcud problemin ictimai qavrayışını iqlim dəyişikliyinin həllinə yönəlmiş siyasətin effektivliyinin artırılmasının böyük hissəsi kimi qəbul etməlidirlər.

Açar sözlər : Qlobal istiləşmə, məlumat, bilik, məlumatlılıq, ekoloji davranış

22:11:2022

Автор : Bulent İsmail Gurbuz

DOİ DOI:10.30546/2790-5799.2.2022.61-66

Номер журнала : 2022-3

Страници статьи в журнале : 61-66

Название исследования :
ОБЩЕСТВЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

Цель исследования :
Определение глобальных последствий изменения климата

Методология исследования :
Изменение климата, как принято считать, является одной из наиболее серьезных глобальных угроз для будущего человечества, окружающей среды и экономического развития во всем мире.

Важность исследовательского приложения :
Уполномоченные лица и заинтересованные стороны продолжают разрабатывать и совершенствовать определенные программы по снижению и адаптации к изменению климата. Несмотря на это, результативность реализации этих программ зависит от их дизайна, а также от уровня знаний и осведомленности населения.

Результаты исследования :
Начиная с начала 1980-х годов и до конца начала 2000-х годов, по результатам международных опросов и исследований был отмечен относительный рост уровня восприятия общественностью проблемы изменения климата. К концу 2000-х годов наблюдался медленный спад, поэтому, начиная с начала этого периода и до текущего года, наблюдается постоянный рост общественного мнения по вопросу изменения климата.

Научная новизна исследования :
Лица, ответственные за разработку политики, должны учитывать общественное восприятие текущей проблемы как огромную часть укрепления эффективной политики, направленной на решение проблемы изменения климата.

Ключевые слова : глобальное потепление, информация, знания, осведомленность, экологическое поведение

22:11:2022

Author : Bulent İsmail Gurbuz

DOİ DOI:10.30546/2790-5799.2.2022.61-66

Number of journal : 2022-3

Page of article in journal : 61-66

Title of the research :
PUBLIC PERCEPTION ABOUT THE IMPACT CLIMATE CHANGE

The purpose of the research :
This research, it was aimed to determine the global effects of climate change.

The methodology of the research :
Climate change is widely acknowledged to be one of the most serious global threats to future human population, environment and economic development globally.

The practical importance of the research :
Policy makers and stakeholders continue to develop and enhance certain programs on mitigation and adaptation of climate change. Although, effective implementation of these policies varies upon the design of the programs and to the level of knowledge and awareness among the public.

The results of the research :
From early 1980s up to late early 2000s, international polls and survey showed relative increase on the level of perception among public about climate change. During late 2000s, a slowly decreasing situation has been recognized, hence, entering early of this period up to the current year, constant increase on the public perception regarding the issue on climate change has been observed.

The scientific novelty of research :
Policy makers should take the public perception of the current issue as a huge part of enhancing effective policies facing the issue of a climate change.

Keywords : Global warming, ınformation, knowledge, awareness, environmental behavior